Blog Gontowiec podróżny  |  Wiki Kielakowie.com  |  Archiwum GP  |  Pomoc  |  Rejestracja nowego konta użytkownika

Kielakowie.com

podróże naszej rodziny w czasie

Warszawa, mazowieckie, Polska 


Drzewo: Drzewo Rodziny Kielaków

Notatki:

Informacja zaczerpnięta z książki „Rys geografii Królestwa Polskiego” skreślił K.Krynicki (autor książki: O Wiśle”) wydanej w 1902 w Warszawie nakładem Gebethnera i Wolfa. Druk P.Laskauera i W.Babickiego w Warszawie. Dozwolona cenzurą 20 sierpnia 1901 (z zachowaniem oryginalnej pisowni)

Warszawa nad Wisłą, dawne miasto rezydencyonalne królów polskich, począwszy od króla Zygmunta, który tu przeniósł stolicę w roku 1596, leży pod 52°13´ szer.północ. i 38° 41´ długości wschodniej od Ferro. Z miasta, mającego niewielki obszar, gdyż niegdyś zajmowało głównie te przestrzenie, gdzie dotąd istnieje Stare i Nowe Miasto- Warszawa rosnąc doszła do tego, że pochłonęła w siebie kilka otaczających ją przedmieść i obecnie ma 29 wiorst obwodu (16½ wiorsty na brzegu Wisły lewym, 12½ wiorsty na prawym); ogólna zaś przestrzeń miasta zajmuje 31 i 1/2 kilometrów.
W dniu 14 stycznia 1901 r. ludność Warszawy wynosiła 711.988 osób, z tych stałych mieszkańców 301.289, niestałych- 410.699, podług wyznań: prawosławnych 35.757; katolików 400.395; raskolników 109; ormian 20.522; mahometan 486, żydów 254.712; karaimów 25 (Kur.Warsz. 1901 r. nr 85)
Interesującem jest wzrastanie ludności Warszawy, dlatego też przytaczamy tutaj, że stolica nasza liczyła:
w r. 1564 – 12.990 mieszkańców,
w r. 1659 (wojny) - 5.130 mieszkańców,
w r. 1780 – 48.000 mieszkańców,
w r. 1792 – 120.000 mieszkańców;
w r. 1820 – 100.338 mieszkańców,
w r. 1827 – 131.484 mieszkańców,
w r. 1840 – 139.591 mieszkańców,
w r. 1847 – 166.997 mieszkańców,
w r. 1856 – 156.072 mieszkańców,
w r. 1864 – 222.906 mieszkańców,
w r. 1868 – 251.584 mieszkańców,
w r. 1883 – 404.889 mieszkańców,
w r. 1886 – 431.864 mieszkańców,
w r. 1892 (po włączeniu przedmieść) – 490.417 mieszkańców,
w r. 1896 – 553.643 mieszkańców,
w r. 1900 – 640.554 mieszkańców.
Warszawa leży na wzniesionym brzegu Wisły lewym, nad zero Wisły 119 stóp (118,7), a nad poziom morza 371,3 stopy; od Ľródeł Wisły oddaloną jest o 392 wiorsty, zaś od ujścia o 407 wiorst.
Warszawa jest pięknem i ożywionem miastem. Ma dosyć pięknych budowli, z których ważniejsze: były zamek królewski nad Wisłą, ratusz, teatr, gmach rządu gubernialnego, sąd okręgowy, hotel Europejski, Bank państwa, dom Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, pałac Kronenberga, gmach uniwersytetu, gmach instytutu politechnicznego, hotel Bristol, Filharmonia, gmach Zachęty Sztuk Pięknych, 1-sze rosyjskie gimnazyum, dworzec kolei żelaznej warszawsko- wiedeńskiej i wiele innych. Od lat kilku Warszawa zabudowywa się, zwłaszcza w stronie południowej, pięknemi domami; stare, małe i nizkie coraz bardziej nikną, a na ich miejscu wyrastają wspaniałe kamienice.
Z pomiędzy placów Warszawy ważniejsze są: Zamkowy (na nim Kolumna króla Zygmunta III, wystawiona przez jego syna, Władysława IV), Teatralny, Bankowy, Ewangielicki, ś-go Aleksandra albo Trzech Krzyży, Krasiński.
Z ulic najpiękniejszemi dotąd są: Krakowskie-Przedmieście i Nowy-Świat, Aleja Jerozolimska, Aleja Ujazdowska i Belwederska (przy których pełno pięknych pałacyków i willi), Marszałkowska, najdłuższa ze wszystkich i z czasem zapewne najpierwsza w Warszawie (2 wiorsty 406 sążni).
Pod względem ogrodów Warszawa jest ubogą. Jest tu Ogród Saski w samym środku miasta, Krasiński, a przedewszystkiem Botaniczny i Łazienkowski. Oprócz tych jest jeszcze wiele prywatnych i rządowych, należących do rozmaitych zakładów. Wiele ulic jest obsadzonych drzewami, jak np.: Marszałkowska, Chłodna, Leszno, Długa i t.d., na wielu też placach pourządzane są kwietniki nieoparkanione, tak zwane skwery. Najpiękniejszem jest skwer na Krakowskim-Przedmieściu.
O ile inne miasta przewyższają Warszawę pod względem zadrzewienia, dość powiedzieć, że (przyjmując ogród Saski = 20 morgom za 1)
w Londynie park Opping Forest = 130 ogrodów Saskich,
w Londynie park Ships at Geo Bridge = 108 ogrodom Saskim
w Londynie park Richmond = 54 ogrodom Saskim,
w Londynie park Hyde Park = 17 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Vincennes = 57 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Boulogne = 51 ogrodom Saskim i t.d.
Ulice i place są przyozdobione kilku pomnikami. W Łazienkach, w prześlicznym ogrodzie, leżącym w południowej części miasta, naprzeciwko pałacu, zbudowanego przez króla Poniatowskiego, stoi pomnik króla Jana III Sobieskiego.
Na ulicach używanym jest bruk rozmaitego rodzaju: żelazny, drewniany, kamienny, kostkowy, zwyczajny i asfaltowy. Chodniki prawie wszędzie betonowe.
Z pomiędzy świątyń ważniejsze: sobór prawosławny na Saskim placu, cerkwie przy ul.Długiej, na Pradze i w alei Ujazdowskiej; katedra ś.Jana (piękna świątynia gotycka), kościół ś.Floryana (na Pradze), kościół pokarmelicki ś.Józefa z przepiękną rzeĽbą „Chrystus w grobie”; kościół szkolny powizytkowski z godną uwagi amboną i posagami Brodzińskiego, Czackiego; kościół ś.Krzyża z dwiema wyniosłemi wieżami i kilku pomnikami (prof.Gisztowta, muzyka Szopena, poety Słowackiego, sławnego powieściopisarza Kraszewskiego i innych)., oraz ze stojącą na balustradzie wchodowej postacią Chrystusa, krzyż niosącego; kościół Wszystkich Świętych (mieszczący 8 tys.ludzi), a w nim pomnik mistrza Moniuszki; kościół ś.Barbary na Koszykach z pomnikiem Naruszewicza; kościół pokapucyński na Miodowej z sercem króla Jana III; kościół Ewangielicki; synagoga postępowa na Tłomackiem i wiele innych.
Komunikacyę Warszawa ma ułatwiona przez kolej konną, przechodzącą przez wszystkie ważniejsze ulice; oprócz niej są jeszcze omnibusy i dorożki, których liczba 2000 przechodzi. Komunikacya telefonowa coraz większe zyskuje rozpowszechnienie.
Porządku i bezpieczeństwa pilnuje policya i straż ogniowa, podzielona na 5 oddziałów. Pod względem policyjnym Warszawa dzieli się na 12 cyrkułów, zawiadywanych przez komisarzy; nad nimi zwierzchnia władzę ma ober-policmajster, któremu pomagają dwaj policmajstrzy.
Z wielu istniejących w Warszawie władz ważniejsze są następujące: Biuro Naczelnika kraju generał-gubernatora, Rząd gubernialny, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Izba Skarbowa, Zarząd komunikacyj lądowych i wodnych, Zarząd Poczt, Sąd Okręgowy, Bank, Zarząd Okręgu Naukowego Warszawskiego, Konsystorz katolicki, Konsystorz prawosławny, Zarząd żandarmeryi i t.d.
W Warszawie jest główne ognisko życia umysłowego, dlatego najważniejsze zakłady naukowe tu się znajdują, a mianowicie: uniwersytet, politechnika, instytut weterynaryjny, instytut głuchoniemych i ociemniałych, instytut aleksandryjsko- maryjski, 8 gimnazyów męskich, 4 gimnazya żeńskie, szkoła realna, 2 szkoły miejskie (jedna z rzemiosłami), seminaryum duchowne, 2 szkoły handlowe, 88 szkół początkowych, szkoła rzemiosł imienia Konarskiego, 2 szkoły prywatne z rzemiosłami, 2 szkoły mechaniczno- techniczne, 34 szkół niedzielno- rzemieślniczych, 2 szkoły dentystyczne, szkoła ogrodnicza, 87 prywatnych szkół początkowych, 20 szkół żydowskich początkowych i 396 chederów żydowskich. Razem w roku 1899 Warszawa liczyła 682 zakładów naukowych, do których uczęszczało 42.515 młodzieży, w tej liczbie 31.421 płci męskiej i 11.094 uczennic.
W Warszawie schodzi się 8 linij kolei żelaznych, stąd też jest tu punkt środkowy handlu i przemysłu krajowego. Fabryk w r. 1892 było 368. Najfabryczniejszą częścią miasta jest okolica nad Wisłą, w kierunku południowo-wschodnim.
Świadectw handlowych w r.1873 wykupiono 15.195. Handlem przeważnie zajmują się żydzi, którzy głównie zamieszkują północno- zachodnia część miasta. Sklepy żydowskie znajdują się we wszystkich częściach miasta.
Co się tyczy rzemiosł warszawskich, to wzrastają one pomyślnie, pomnażając i ulepszając wartość wyrobów swoich. W r.1892 było w Warszawie 9.221 majstrów i właścicieli zakładów rzemieślniczych., 21.922 czeladników i subjektów, 19.185 terminatorów. Wartość ogólna produkcyi wynosiła 46.395.000 rubli, przyczem największe liczby produkcyj przypadają na szewców ( 7 215 000 rubli), rzeĽników (6 925 000 rubli) i piekarzy (6 650 000 rubli); najmniej wyprodukowali koszykarze (25 tys.rubli), gwoĽdziarze ( 17 tys.rubli) i szlifierze (14 tys.rubli).
Śmiertelność w Warszawie jest względnie znaczna; z zaprowadzeniem kanalizacyi, śmierć mniej zabiera ofiar, niż dawniej, a mianowicie 256 osób na 10 000 ludności, co daje 2 i ½ %. Znacznej śmiertelności sprzyjają szpitale, położone wśród miasta (jak np.ś-go Rocha, św-go Ducha) i niedobra woda.
Warszawa leży na lewym, wyniosłym brzegu Wisły; po drugiej stronie rzeki rozciąga się przedmieście Warszawy- Praga, połączona z Warszawa zapomocą dwu żelaznych mostów; jeden służy dla wszystkich, drugi dla kolei nadwiślańskiej. Mosty te nie mogą wystarczyć potrzebom ruchu miejskiego; obliczono bowiem (w r. 1896), że rocznie przez most dla wszystkich (aleksandryjski) przebywa 10 milionów (z górą) przechodniów, 3 ½ miliona różnych pojazdów (przeważnie z ciężarami) 5 milionów koni i około 300.000 innych zwierząt. Wobec takiego ruchu potrzeba mostu trzeciego jest sprawą piekącą. Praga ma kilkadziesiąt (70) tysięcy ludności. Od chwili wyprowadzenia z Pragi dwu linij dróg żelaznych: terespolskiej i petersburskiej- miasto wciąż się podnosi. Posiada komunikacyę tramwajową. Prażanie mają do przechadzki duży, naturalny park nad Wisłą. Kościół parafialny ś-go Floryana, chociaż leży w nizkiem miejscu, ze względu na wieże swoje jest widzialnym ze znacznej odległości. Kościół ten jest arcydziełem sztuki budowniczej.
Warszawa, wraz z Pragą otoczona wałem, w obwodzie wynosi 4 ½ mili. Poza tą linią wałową idzie kolej obwodowa, łącząca ze sobą dworce: wiedeński, nadwiślański, petersburski i terespolski. Przez schodzące się tu koleje Warszawa jest połączona z Berlinem, Wiedniem, Petersburgiem i Moskwą.
Poza granicami Warszawy i Pragi istniejące przedmieścia: Wola, Czyste, Powązki (na Powązkach ogromny cmentarz, gdzie mnóstwo pięknych pomników wielu zasłużonych i znakomitych polaków), Kamionek, Szmulowizna, Nowa-Praga (mająca kilkanaście tysięcy ludności fabrycznej), Targówek – niedawno zostały złączone z Warszawą.
O założeniu Warszawy nic pewnego powiedzieć nie można. Podobno niegdyś była to wież, należąca do jakiegoś Warsza, potomka słynnej czeskiej rodziny Wersowców, którzy za czasów Władysława Hermana w Polsce na Mazowszu osiedli. W r. 1252 Warszawa jeszcze płaci dziesięcinę do parafii w Górze Kalwaryi, w 1313 r. jest już miastem, a od roku 1379 stała się rezydencyą książąt mazowieckich, wreszcie stolicą Polski od chwili, gdy Zygmunt III tu zamieszkał w r. 1596.

miejscowość : Szerokość: 52.2330038, Długość: 21.0097217


Urodzenie

Wyniki 1 do 50 z 1121

1 2 3 4 5 ... 23» dalej»

   Imię i nazwisko    Urodzenie    ID osoby   Drzewo 
1 Adamczyk, Rafaela de Turquier  24 paź. 1861Warszawa, mazowieckie, Polska I80193 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Adamska, Michalina  29 wrz. 1854Warszawa, mazowieckie, Polska I51003 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Adamski, Stanisław  7 list. 1859Warszawa, mazowieckie, Polska I51005 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Alwinger, Helena Marta Ciołkowska  (wylicz.) 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I106929 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Archutowska, Mirosława Setniewska  1 mar. 1941Warszawa, mazowieckie, Polska I26140 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Bagniewska, Agnieszka  30 paź. 1854Warszawa, mazowieckie, Polska I103688 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Bagniewska, Anna Barbara Geder  (wylicz.) 1804Warszawa, mazowieckie, Polska I103635 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Bagniewska, Elżbieta Ewa Łucja  26 paź. 1843Warszawa, mazowieckie, Polska I103682 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Bagniewska, Franciszka Józefa Konstancja Bagniewska  9 mar. 1845Warszawa, mazowieckie, Polska I103683 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Bagniewski, Feliks Bogumił Władysław  27 kwie. 1841Warszawa, mazowieckie, Polska I103681 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Bagniewski, Franciszek Jan  19 kwie. 1832Warszawa, mazowieckie, Polska I103636 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Bagniewski, Jan Chrzciciel  20 maj 1846Warszawa, mazowieckie, Polska I103684 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Bagniewski, Józef Marian  21 list. 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I103686 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Bagniewski, Leon  16 czer. 1847Warszawa, mazowieckie, Polska I103685 Drzewo Rodziny Kielaków 
15 Balcer, Andrzej Krzysztof  31 mar. 1923Warszawa, mazowieckie, Polska I96332 Drzewo Rodziny Kielaków 
16 Balcer, Jadwiga Setniewska  1 paź. 1939Warszawa, mazowieckie, Polska I53138 Drzewo Rodziny Kielaków 
17 Basiński, Błażej Jan Mikołaj August  3 luty 1831Warszawa, mazowieckie, Polska I96704 Drzewo Rodziny Kielaków 
18 Beck, Józef  4 paź. 1894Warszawa, mazowieckie, Polska I91581 Drzewo Rodziny Kielaków 
19 Bednarczyk, Stefan  19 kwie. 1903Warszawa, mazowieckie, Polska I12692 Drzewo Rodziny Kielaków 
20 Bednarska, Marta Natalia  21 lip. 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I47833 Drzewo Rodziny Kielaków 
21 Bednarska, Wanda Salomea  17 list. 1886Warszawa, mazowieckie, Polska I47835 Drzewo Rodziny Kielaków 
22 Bednarski, Wacław Marian  4 list. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska I47834 Drzewo Rodziny Kielaków 
23 Bereda, Jadwiga Świderska  16 paź. 1912Warszawa, mazowieckie, Polska I109962 Drzewo Rodziny Kielaków 
24 Biegańska, Irena Szperl  19 gru. 1911Warszawa, mazowieckie, Polska I86792 Drzewo Rodziny Kielaków 
25 Bielicka, Joanna Brudzińska  24 maj 1906Warszawa, mazowieckie, Polska I74679 Drzewo Rodziny Kielaków 
26 Biernacka, Irena Maria Janina  25 sty. 1901Warszawa, mazowieckie, Polska I101164 Drzewo Rodziny Kielaków 
27 Biernacki, Karol  (wylicz.) 1867Warszawa, mazowieckie, Polska I47881 Drzewo Rodziny Kielaków 
28 Biesiekierska, Anna Maria Konstancja Kozłowska  1859Warszawa, mazowieckie, Polska I47671 Drzewo Rodziny Kielaków 
29 Billewicz, Anna Maria Chramiec  2 sty. 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I104710 Drzewo Rodziny Kielaków 
30 Bittman, Anna Keil  (wylicz.) 1798Warszawa, mazowieckie, Polska I97236 Drzewo Rodziny Kielaków 
31 Blenau, Elwira Ręczlerska  1897Warszawa, mazowieckie, Polska I50056 Drzewo Rodziny Kielaków 
32 Blenau, Zygmunt  1888Warszawa, mazowieckie, Polska I50057 Drzewo Rodziny Kielaków 
33 Bocian, Józef Franciszek  (wylicz.) 1861Warszawa, mazowieckie, Polska I47913 Drzewo Rodziny Kielaków 
34 Bogucka, Emilia Anna Sobol  17 kwie. 1843Warszawa, mazowieckie, Polska I85099 Drzewo Rodziny Kielaków 
35 Bogucka, Prota Zuzanna Marianna Czaki  11 wrz. 1827Warszawa, mazowieckie, Polska I91529 Drzewo Rodziny Kielaków 
36 Bogucki, Adolf Jan  24 czer. 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I74941 Drzewo Rodziny Kielaków 
37 Bolek, Zdzisław Jerzy  14 sty. 1934Warszawa, mazowieckie, Polska I103135 Drzewo Rodziny Kielaków 
38 Borowska, Antonina Natalia  12 czer. 1879Warszawa, mazowieckie, Polska I75357 Drzewo Rodziny Kielaków 
39 Borusiewicz, Piotr  7 lip. 1992Warszawa, mazowieckie, Polska I1678 Drzewo Rodziny Kielaków 
40 Borzuchowska, Anna Julianna Górska  25 lip. 1833Warszawa, mazowieckie, Polska I99837 Drzewo Rodziny Kielaków 
41 Borzuchowska, Waleria Jadwiga Preker  12 list. 1877Warszawa, mazowieckie, Polska I99791 Drzewo Rodziny Kielaków 
42 Boszko, Janina Józefa  21 mar. 1888Warszawa, mazowieckie, Polska I27080 Drzewo Rodziny Kielaków 
43 Bożysławska, Anna Emilia Leszczyńska  25 lip. 1833Warszawa, mazowieckie, Polska I65040 Drzewo Rodziny Kielaków 
44 Bracławski-Herman, płk. Jan  24 czer. 1895Warszawa, mazowieckie, Polska I109836 Drzewo Rodziny Kielaków 
45 von Braun, Julian Jakub  26 lip. 1875Warszawa, mazowieckie, Polska I105330 Drzewo Rodziny Kielaków 
46 Broch-Preker, Anna Maria  10 mar. 1863Warszawa, mazowieckie, Polska I99226 Drzewo Rodziny Kielaków 
47 Bromirski, Onufry Jan Nepomucen Pius  1801Warszawa, mazowieckie, Polska I85065 Drzewo Rodziny Kielaków 
48 Bromka, Kazimierz  30 sty. 1901Warszawa, mazowieckie, Polska I93157 Drzewo Rodziny Kielaków 
49 Bromka, Wacław  16 wrz. 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I34586 Drzewo Rodziny Kielaków 
50 Brudzińska, Maria Puchsz  12 sier. 1878Warszawa, mazowieckie, Polska I100779 Drzewo Rodziny Kielaków 

1 2 3 4 5 ... 23» dalej»Chrzest

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Chrzest    ID osoby   Drzewo 
1 Najdeker, Irena Matusiak  Warszawa, mazowieckie, Polska I218387 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Najdeker, Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I218388 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Sznuk, Andrzej  3 sty. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I27508 Drzewo Rodziny Kielaków 

Zgon

Wyniki 1 do 50 z 1513

1 2 3 4 5 ... 31» dalej»

   Imię i nazwisko    Zgon    ID osoby   Drzewo 
1 Adamczyk, Jan  31 sty. 1887Warszawa, mazowieckie, Polska I48308 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Adamczyk, Rafaela de Turquier  5 sty. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I80193 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Ambroż, Jadwiga Sobek  12 mar. 2019Warszawa, mazowieckie, Polska I64496 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Archutowska, Ludwika Pękosławska  19 lip. 1990Warszawa, mazowieckie, Polska I25986 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Archutowska, Marianna NN  23 gru. 2004Warszawa, mazowieckie, Polska I26971 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Archutowska, Mirosława Setniewska  30 lip. 2021Warszawa, mazowieckie, Polska I26140 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Archutowska, Scholastyka Kowalska  6 kwie. 1950Warszawa, mazowieckie, Polska I25981 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Archutowska, Wanda NN  2000Warszawa, mazowieckie, Polska I26113 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Archutowski, Janusz  1 kwie. 1995Warszawa, mazowieckie, Polska I25987 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Archutowski, Krzysztof  ok. 1982Warszawa, mazowieckie, Polska I25989 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Archutowski, Marian  1967Warszawa, mazowieckie, Polska I25983 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Archutowski, Stanisław  1987Warszawa, mazowieckie, Polska I25982 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Bacciarelli, Marcello Filip Antoni  5 sty. 1818Warszawa, mazowieckie, Polska I48464 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Bagniewska, Anna Barbara Geder  12 list. 1835Warszawa, mazowieckie, Polska I103635 Drzewo Rodziny Kielaków 
15 Bagniewska, Elżbieta Ewa Łucja  14 list. 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I103682 Drzewo Rodziny Kielaków 
16 Bagniewska, Franciszka Józefa Konstancja Bagniewska  16 czer. 1926Warszawa, mazowieckie, Polska I103683 Drzewo Rodziny Kielaków 
17 Bagniewska, Tekla Józefa Barbara Majewska  13 kwie. 1876Warszawa, mazowieckie, Polska I103727 Drzewo Rodziny Kielaków 
18 Bagniewski, Adam Stefan  9 paź. 1873Warszawa, mazowieckie, Polska I103628 Drzewo Rodziny Kielaków 
19 Bagniewski, Dionizy  29 list. 1877Warszawa, mazowieckie, Polska I103726 Drzewo Rodziny Kielaków 
20 Bagniewski, Feliks Bogumił Władysław  22 sier. 1841Warszawa, mazowieckie, Polska I103681 Drzewo Rodziny Kielaków 
21 Bagniewski, Franciszek Jan  27 maj 1833Warszawa, mazowieckie, Polska I103636 Drzewo Rodziny Kielaków 
22 Bagniewski, Leon  16 mar. 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I103685 Drzewo Rodziny Kielaków 
23 Balcer, Andrzej Krzysztof  16 luty 1991Warszawa, mazowieckie, Polska I96332 Drzewo Rodziny Kielaków 
24 Balcer, Helena Paulina Przybyszewska  3 gru. 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I96339 Drzewo Rodziny Kielaków 
25 Balcer, Jadwiga Setniewska  26 sier. 1989Warszawa, mazowieckie, Polska I53138 Drzewo Rodziny Kielaków 
26 Balcer, Janina Antonina Kotwicka  10 mar. 1961Warszawa, mazowieckie, Polska I96334 Drzewo Rodziny Kielaków 
27 Bartold, Lucyna Kowalczyk vel Kowalska  19 sty. 2002Warszawa, mazowieckie, Polska I47799 Drzewo Rodziny Kielaków 
28 Bartold, Szczepan Rafał  4 mar. 2000Warszawa, mazowieckie, Polska I47788 Drzewo Rodziny Kielaków 
29 Beczkowicz, Ignacy Gracjan  27 gru. 1855Warszawa, mazowieckie, Polska I52632 Drzewo Rodziny Kielaków 
30 Bednarczyk, Helena Zakrzewska  1 kwie. 1992Warszawa, mazowieckie, Polska I12693 Drzewo Rodziny Kielaków 
31 Bednarska, Marta Natalia  31 lip. 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I47833 Drzewo Rodziny Kielaków 
32 Betcher, Julianna  29 list. 1840Warszawa, mazowieckie, Polska I52512 Drzewo Rodziny Kielaków 
33 Beuth, Wiktoria Emilia Gościcka  8 sier. 1926Warszawa, mazowieckie, Polska I59316 Drzewo Rodziny Kielaków 
34 Bełcikowska, Teresa Jadwiga Grasińska  26 lip. 1862Warszawa, mazowieckie, Polska I109868 Drzewo Rodziny Kielaków 
35 Bełcikowski, Walenty  22 luty 1839Warszawa, mazowieckie, Polska I109867 Drzewo Rodziny Kielaków 
36 Białek, Zdzisław  maj 2000Warszawa, mazowieckie, Polska I4183 Drzewo Rodziny Kielaków 
37 Bidzińska, Helena Michalska  22 lip. 1979Warszawa, mazowieckie, Polska I92757 Drzewo Rodziny Kielaków 
38 Biegańska, Irena Szperl  26 gru. 2002Warszawa, mazowieckie, Polska I86792 Drzewo Rodziny Kielaków 
39 Biegański, Piotr  12 sty. 1986Warszawa, mazowieckie, Polska I90767 Drzewo Rodziny Kielaków 
40 Bielicka, Franciszka Sztender  13 kwie. 1941Warszawa, mazowieckie, Polska I54217 Drzewo Rodziny Kielaków 
41 Bielicka, Kazimiera Chabowska  wrz. 1945Warszawa, mazowieckie, Polska I35223 Drzewo Rodziny Kielaków 
42 Bielicki, Aleksy  1973Warszawa, mazowieckie, Polska I74317 Drzewo Rodziny Kielaków 
43 Biernacka, Marianna Aniela Nakwaska  19 gru. 1930Warszawa, mazowieckie, Polska I101161 Drzewo Rodziny Kielaków 
44 Biernacki, Franciszek  21 sier. 1984Warszawa, mazowieckie, Polska I47882 Drzewo Rodziny Kielaków 
45 Biernacki, Witold Ryszard  15 gru. 1934Warszawa, mazowieckie, Polska I101158 Drzewo Rodziny Kielaków 
46 Biesiekierska, Anna Maria Konstancja Kozłowska  14 wrz. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I47671 Drzewo Rodziny Kielaków 
47 Biesiekierski, Andrzej Wincenty Teofil Wiktor  9 maj 1911Warszawa, mazowieckie, Polska I47672 Drzewo Rodziny Kielaków 
48 Billewicz, Anna Maria Chramiec  18 lip. 2000Warszawa, mazowieckie, Polska I104710 Drzewo Rodziny Kielaków 
49 Billewicz, Zbigniew Władysław  16 kwie. 1998Warszawa, mazowieckie, Polska I88631 Drzewo Rodziny Kielaków 
50 Binduchowski, Zygmunt  28 sty. 1907Warszawa, mazowieckie, Polska I76134 Drzewo Rodziny Kielaków 

1 2 3 4 5 ... 31» dalej»Pogrzeb

Wyniki 1 do 6 z 6

   Imię i nazwisko    Pogrzeb    ID osoby   Drzewo 
1 Matusiak, Józef  Warszawa, mazowieckie, Polska I218374 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Matusiak, Józefa Sasin  Warszawa, mazowieckie, Polska I218367 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Najdeker, Irena Matusiak  Warszawa, mazowieckie, Polska I218387 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Najdeker, Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I218388 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Popielicki, Piotr  7 sty. 1917Warszawa, mazowieckie, Polska I58863 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Zalewska, Konstancja Helena Kocięcka  Warszawa, mazowieckie, Polska I83917 Drzewo Rodziny Kielaków 

Akta grodzkie

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Akta grodzkie    ID osoby   Drzewo 
1 Bromirski, Adam  7 paź. 1771Warszawa, mazowieckie, Polska I85048 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Jaroszewski, Paweł Kazimierz  25 sty. 1713Warszawa, mazowieckie, Polska I65947 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Rokitnicki, bp. Kazimierz  11 paź. 1773Warszawa, mazowieckie, Polska I58531 Drzewo Rodziny Kielaków 

Chrzest "z wody"

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Chrzest "z wody"    ID osoby   Drzewo 
1 Chełmicki, Damazy Cyprian  10 gru. 1778Warszawa, mazowieckie, Polska I76521 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Mijakowski, Maksymilian  15 list. 1835Warszawa, mazowieckie, Polska I95135 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Piłsudski, Antoni  17 sier. 1794Warszawa, mazowieckie, Polska I63396 Drzewo Rodziny Kielaków 

Odznaczenie

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Odznaczenie    ID osoby   Drzewo 
1 Archutowski, Henryk  23 mar. 1983Warszawa, mazowieckie, Polska I25767 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Szawłowski, Mieczysław  29 paź. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I48346 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Wałęza, Ignacy  5 luty 2018Warszawa, mazowieckie, Polska I78660 Drzewo Rodziny Kielaków 

Zawód

Wyniki 1 do 32 z 32

   Imię i nazwisko    Zawód    ID osoby   Drzewo 
1 Cierpicki, Józef Jan  do 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I59236 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Dąbrowski, Hipolit  1839Warszawa, mazowieckie, Polska I44876 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Dąbrowski, Ignacy  1838Warszawa, mazowieckie, Polska I47589 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Damięcka, Maria Janina Faszowicz  1895Warszawa, mazowieckie, Polska I45572 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Dembowska, Honorata Leszczyńska  1847Warszawa, mazowieckie, Polska I43870 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Dobrski, Ignacy Jan Nepomucen  1844Warszawa, mazowieckie, Polska I58175 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Dobrski, Julian  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I58187 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Frydrych, Piotr  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I44847 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Gacka, Aniela Wiktoria Wojczakowska  1889Warszawa, mazowieckie, Polska I44916 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Grabowski, Jan  1820Warszawa, mazowieckie, Polska I46054 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Grabowski, Józef Benedykt  1846Warszawa, mazowieckie, Polska I45731 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Grabowski, Wawrzyniec  1819Warszawa, mazowieckie, Polska I46058 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Gralewski, Roman  1850Warszawa, mazowieckie, Polska I33461 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Kabatnik, Emanuel  1821Warszawa, mazowieckie, Polska I56179 Drzewo Rodziny Kielaków 
15 Kieffer, Jan Fryderyk  1844Warszawa, mazowieckie, Polska I103572 Drzewo Rodziny Kielaków 
16 Kierski, Teofil Faustyn  1926Warszawa, mazowieckie, Polska I102380 Drzewo Rodziny Kielaków 
17 Marciniak, Antoni  Warszawa, mazowieckie, Polska I74719 Drzewo Rodziny Kielaków 
18 Mordyan, Andrzej  przed 1821Warszawa, mazowieckie, Polska I56217 Drzewo Rodziny Kielaków 
19 Pałęcki, Janusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I99258 Drzewo Rodziny Kielaków 
20 Perkowski, Wojciech  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I51713 Drzewo Rodziny Kielaków 
21 Podowski, Roman  do 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I49980 Drzewo Rodziny Kielaków 
22 Prokopowicz, Jakub  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I45742 Drzewo Rodziny Kielaków 
23 Ręczlerski, Ludwik Juliusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I50046 Drzewo Rodziny Kielaków 
24 Selenke, Karol Edward  1857Warszawa, mazowieckie, Polska I44829 Drzewo Rodziny Kielaków 
25 Sikorski, Kazimierz  Warszawa, mazowieckie, Polska I56175 Drzewo Rodziny Kielaków 
26 Stankiewicz, Remigiusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I21241 Drzewo Rodziny Kielaków 
27 Szymborski, Leon  Warszawa, mazowieckie, Polska I103574 Drzewo Rodziny Kielaków 
28 Tomaszewicz-Dobrska, Anna Tomaszewicz  Warszawa, mazowieckie, Polska I58202 Drzewo Rodziny Kielaków 
29 Wądołowski, Feliks Leonard  Warszawa, mazowieckie, Polska I71416 Drzewo Rodziny Kielaków 
30 Wierzbicki, Antoni  Warszawa, mazowieckie, Polska I60437 Drzewo Rodziny Kielaków 
31 Wołowski, Franciszek Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I68464 Drzewo Rodziny Kielaków 
32 Zalewski, Konstanty Stanisław  1878Warszawa, mazowieckie, Polska I37017 Drzewo Rodziny Kielaków 

Posiadłości

Wyniki 1 do 2 z 2

   Imię i nazwisko    Posiadłości    ID osoby   Drzewo 
1 Ważyński, Wojciech  29 mar. 1635Warszawa, mazowieckie, Polska I7882 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Ważyński, Wojciech  31 mar. 1635Warszawa, mazowieckie, Polska I7882 Drzewo Rodziny Kielaków 

Wydarzenie

Wyniki 1 do 3 z 3

   Imię i nazwisko    Wydarzenie    ID osoby   Drzewo 
1 Bartold, Wacław  28 sier. 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I25543 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Skarbek-Ważyński, Antoni  7 sier. 1792Warszawa, mazowieckie, Polska I7892 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Zaborowska, Maria Grabowska  14 luty 2006Warszawa, mazowieckie, Polska I44968 Drzewo Rodziny Kielaków 

Funkcja

Wyniki 1 do 38 z 38

   Imię i nazwisko    Funkcja    ID osoby   Drzewo 
1 Bagniewski, Adam Stefan  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I103628 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Chraszczewski, Leon  1826Warszawa, mazowieckie, Polska  I109784 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Chraszczewski, Leon  1843Warszawa, mazowieckie, Polska  I109784 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Dąbrowski, Hieronim  1868Warszawa, mazowieckie, Polska I44826 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 baron de Klopmann, Otton Wilhelm  Warszawa, mazowieckie, Polska I50074 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Dylewski, Antoni Walerian  do 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I36676 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Dypner, Karol  1832Warszawa, mazowieckie, Polska I50902 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Dzięgielewski, Stanisław  1862Warszawa, mazowieckie, Polska I52724 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Gałecki, Filip  Warszawa, mazowieckie, Polska I99207 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Gałecki, Wincenty  1842Warszawa, mazowieckie, Polska I99198 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Gałecki, Wincenty  1846Warszawa, mazowieckie, Polska I99198 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Jaskanis, Jan Kazimierz  1980-2001Warszawa, mazowieckie, Polska I83309 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Karp, Chryzostom  1673Warszawa, mazowieckie, Polska I49068 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Karski, Jan  1605Warszawa, mazowieckie, Polska I67471 Drzewo Rodziny Kielaków 
15 Kossakowski, Aleksander  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I31275 Drzewo Rodziny Kielaków 
16 Kozarzewski, Ignacy  1827Warszawa, mazowieckie, Polska I58085 Drzewo Rodziny Kielaków 
17 z Kryska Kryski, Ninogniew  1464Warszawa, mazowieckie, Polska I43899 Drzewo Rodziny Kielaków 
18 Kurzawiński, Ignacy  1834 do 1851Warszawa, mazowieckie, Polska I45566 Drzewo Rodziny Kielaków 
19 Kurzawiński, Leopold August  1865Warszawa, mazowieckie, Polska I45737 Drzewo Rodziny Kielaków 
20 Korwin Maternicki, Franciszek  po 1855Warszawa, mazowieckie, Polska I94916 Drzewo Rodziny Kielaków 
21 Perks, Wiliam Whitmar  1837Warszawa, mazowieckie, Polska I53471 Drzewo Rodziny Kielaków 
22 Podoski, Antoni Stanisław  1817Warszawa, mazowieckie, Polska I73070 Drzewo Rodziny Kielaków 
23 Ponikowski, Antoni Józef  19 wrz. 1921 do 6 czer. 1922Warszawa, mazowieckie, Polska I27850 Drzewo Rodziny Kielaków 
24 Rolbiecki, Józef  1831Warszawa, mazowieckie, Polska I50559 Drzewo Rodziny Kielaków 
25 Rościszewski, ks. Ignacy  1758Warszawa, mazowieckie, Polska I35761 Drzewo Rodziny Kielaków 
26 Rościszewski, ks. Jan  1753 do 1756Warszawa, mazowieckie, Polska I35721 Drzewo Rodziny Kielaków 
27 Rościszewski, Maciej  1838Warszawa, mazowieckie, Polska I35347 Drzewo Rodziny Kielaków 
28 Sielski vel Szeliski, Michał  Warszawa, mazowieckie, Polska I21636 Drzewo Rodziny Kielaków 
29 Skarbek-Ważyński, Benedykt  1748Warszawa, mazowieckie, Polska I7890 Drzewo Rodziny Kielaków 
30 Skarbek-Ważyński, Józef  list. 1764Warszawa, mazowieckie, Polska I8007 Drzewo Rodziny Kielaków 
31 Skierkowski, Aleksy Ignacy Bernard  do 1821Warszawa, mazowieckie, Polska I30677 Drzewo Rodziny Kielaków 
32 Skierkowski, Sylwester  1822Warszawa, mazowieckie, Polska I31273 Drzewo Rodziny Kielaków 
33 Starczewski, Stefan Augustyn  1989 - 1991Warszawa, mazowieckie, Polska I28470 Drzewo Rodziny Kielaków 
34 Szawłowski, Feliks Ignacy  1839Warszawa, mazowieckie, Polska I48354 Drzewo Rodziny Kielaków 
35 Szumlański, Józefat Aleksander Konstanty  Warszawa, mazowieckie, Polska I50091 Drzewo Rodziny Kielaków 
36 Ważyński, Bartosz  1623Warszawa, mazowieckie, Polska I6928 Drzewo Rodziny Kielaków 
37 Wołowski, Jan  Warszawa, mazowieckie, Polska I68462 Drzewo Rodziny Kielaków 
38 Zaborowski, Onufry  1834Warszawa, mazowieckie, Polska I60062 Drzewo Rodziny Kielaków 

Info

Wyniki 1 do 14 z 14

   Imię i nazwisko    Info    ID osoby   Drzewo 
1 Baranowski, Włodzimierz  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I87775 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Dobrska, Maria Fryderyka Cecylia Smoleniec  1912Warszawa, mazowieckie, Polska I58266 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Dobrski, Wiktoryn  1862Warszawa, mazowieckie, Polska I58177 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Fukier, Florian  30 mar. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I31674 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Fukier, Zuzanna Neyman  1 czer. 1856Warszawa, mazowieckie, Polska I31675 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Madalińska, Krystyna Drecka  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I86059 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Sztandur, Stefan  20 gru. 1932Warszawa, mazowieckie, Polska I102528 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Sztandur, Stefan  5 sier. 1933Warszawa, mazowieckie, Polska I102528 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Sztandur, Stefan  7 sier. 1933Warszawa, mazowieckie, Polska I102528 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Sztandur, Stefan  23 sier. 1933Warszawa, mazowieckie, Polska I102528 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Słomkowski, Henryk  20 wrz. 1939Warszawa, mazowieckie, Polska I24788 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Witkowski, Leonard  Warszawa, mazowieckie, Polska I105598 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Worytko, Anna Micewicz  27 luty 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I85231 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Łempicka, Wiktoria Rzeszotarska  30 sty. 1846Warszawa, mazowieckie, Polska I31567 Drzewo Rodziny Kielaków 

Konspiracja

Wyniki 1 do 11 z 11

   Imię i nazwisko    Konspiracja    ID osoby   Drzewo 
1 Balcer, Andrzej Krzysztof  2 sier. 1944 do 8 wrz. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I96332 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Cichaczewski, Onufry  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I26751 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Dobrosielski, Aleksander  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I25802 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Hilchen, Aniela Szulc-Holnicka  sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I67706 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Krzymowska, Zofia Mastalerczuk  1939 do 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I75034 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Krzymowska, Zofia Mastalerczuk  2 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I75034 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Seyfried, Andrzej  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I90752 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Tarkowska, Barbara Podowska  1943Warszawa, mazowieckie, Polska I49978 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Tłuchowski, Krzysztof  przed 7 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I27039 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Tłuchowski, Krzysztof  7 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I27039 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Ważyński, Jarema Ireneusz  1939-1944Warszawa, mazowieckie, Polska I9150 Drzewo Rodziny Kielaków 

Służba wojskowa

Wyniki 1 do 8 z 8

   Imię i nazwisko    Służba wojskowa    ID osoby   Drzewo 
1 Aftański, Stanisław  1939Warszawa, mazowieckie, Polska I108922 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Bartold, Wacław  18 mar. 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I25543 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Deybel de Hammerau, Krystian Godfryd  Warszawa, mazowieckie, Polska I50076 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Kicki, Apolinary  Warszawa, mazowieckie, Polska I46975 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Kielak, George Wojciech  sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I2423 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Rzewuski, Ludwik  1824Warszawa, mazowieckie, Polska I35340 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Sławski, Witold  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I92556 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Trojanowski, Władysław  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I99519 Drzewo Rodziny Kielaków 

Studia

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Studia    ID osoby   Drzewo 
1 Dąbrowski, Napoleon Ignacy  przed 1831Warszawa, mazowieckie, Polska I44827 Drzewo Rodziny Kielaków 

Tytuł

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Tytuł    ID osoby   Drzewo 
1 Kuliński, Stanisław  28 maj 1998Warszawa, mazowieckie, Polska I99072 Drzewo Rodziny Kielaków 

Wzmianka w dokumentach

Wyniki 1 do 1 z 1

   Imię i nazwisko    Wzmianka w dokumentach    ID osoby   Drzewo 
1 Rościszewska, Urszula vel Teresa  1774Warszawa, mazowieckie, Polska I35765 Drzewo Rodziny Kielaków 

Wyrok

Wyniki 1 do 4 z 4

   Imię i nazwisko    Wyrok    ID osoby   Drzewo 
1 Preker, Mieczysław  27 mar. 1951Warszawa, mazowieckie, Polska I99184 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Szałański, Władysław  27 list. 1952Warszawa, mazowieckie, Polska I55552 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Zaborowska, Maria Grabowska  27 sty. 1948Warszawa, mazowieckie, Polska I44968 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Zwierzchlewski, Eugeniusz  2 maj 1947Warszawa, mazowieckie, Polska I26127 Drzewo Rodziny Kielaków 

Aresztowanie

Wyniki 1 do 6 z 6

   Imię i nazwisko    Aresztowanie    ID osoby   Drzewo 
1 Archutowski, Błog. Roman  wrz. 1942Warszawa, mazowieckie, Polska I27367 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Archutowski, Błog. Roman  10 list. 1942Warszawa, mazowieckie, Polska I27367 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Podowski, Roman  3 lip. 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I49980 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Przyrowski, Abram  przed 5 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I25826 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Remlinger, Jan  5 paź. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I81812 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Ważyński, Aleksander  30 wrz. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I16744 Drzewo Rodziny Kielaków 

Miejsce zamieszkania

Wyniki 1 do 4 z 4

   Imię i nazwisko    Miejsce zamieszkania    ID osoby   Drzewo 
1 Multan, Feliksa Irena Starczewska  Warszawa, mazowieckie, Polska I27207 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Multan, Roch  Warszawa, mazowieckie, Polska I27208 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Łuczyńska, Józefa Dębińska  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I95137 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Łuczyński, Stanisław  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I95136 Drzewo Rodziny Kielaków 

Ślub

Wyniki 1 do 34 z 34

   Rodzina    Ślub    ID rodziny   Drzewo 
1 Balcer / Balcer  27 lip. 1922Warszawa, mazowieckie, Polska F32923 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Balcer / Balcer  6 maj 1989Warszawa, mazowieckie, Polska F32922 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Borusiewicz / Borusiewicz  1995Warszawa, mazowieckie, Polska F10767 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Czapczyński / Czapczyńska  30 paź. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska F13880 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Dębski / Dębska  15 sty. 1755Warszawa, mazowieckie, Polska F23623 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Dudziński / Dudzińska  6 paź. 1878Warszawa, mazowieckie, Polska F10268 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Dziedzicki / Dziedzicka  7 list. 1905Warszawa, mazowieckie, Polska F14842 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Dzierżykraj-Morawski / Dzierżykraj-Morawska  2 gru. 1950Warszawa, mazowieckie, Polska F24332 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Giżyński / Giżyńska  1938Warszawa, mazowieckie, Polska F30824 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Grodzki / Grodzka  ok. kwie. 1939Warszawa, mazowieckie, Polska F35666 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Kraszewski / Kraszewska  1 maj 1899Warszawa, mazowieckie, Polska F12123 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Królewiecki / Królewiecka  26 gru. 1938Warszawa, mazowieckie, Polska F9734 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Lasocki / Lasocka  23 mar. 1763Warszawa, mazowieckie, Polska F23780 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Madaliński / Madalińska  4 paź. 1953Warszawa, mazowieckie, Polska F29893 Drzewo Rodziny Kielaków 
15 Miąsek / Miąsek  25 sty. 1925Warszawa, mazowieckie, Polska F21857 Drzewo Rodziny Kielaków 
16 Miąsek vel Mionsek / Miąsek vel Mionsek  1927Warszawa, mazowieckie, Polska F21919 Drzewo Rodziny Kielaków 
17 Najdeker / Najdeker  26 gru. 1947Warszawa, mazowieckie, Polska F132168 Drzewo Rodziny Kielaków 
18 Pariaszewski / Pariaszewska  31 maj 1903Warszawa, mazowieckie, Polska F8875 Drzewo Rodziny Kielaków 
19 Pariaszewski / Pariaszewska  24 list. 1940Warszawa, mazowieckie, Polska F8672 Drzewo Rodziny Kielaków 
20 Pałęcki / Grąbczewska  1938Warszawa, mazowieckie, Polska F34048 Drzewo Rodziny Kielaków 
21 Pieniążek / Pieniążek  26 sier. 1965Warszawa, mazowieckie, Polska F13875 Drzewo Rodziny Kielaków 
22 Przedpełski / Przedpełska  19 sier. 1978Warszawa, mazowieckie, Polska F25195 Drzewo Rodziny Kielaków 
23 Salwa / Bartczak  19 list. 1893Warszawa, mazowieckie, Polska F31662 Drzewo Rodziny Kielaków 
24 Sawicki / Sawicka  1933Warszawa, mazowieckie, Polska F29684 Drzewo Rodziny Kielaków 
25 Sieklucki / Sieklucka  1946Warszawa, mazowieckie, Polska F33896 Drzewo Rodziny Kielaków 
26 Sołtyk / Sołtyk  3 mar. 1772Warszawa, mazowieckie, Polska F34077 Drzewo Rodziny Kielaków 
27 Szatkowski / Szatkowska  16 sier. 1944Warszawa, mazowieckie, Polska F13874 Drzewo Rodziny Kielaków 
28 Sznuk / Sznuk  3 paź. 1883Warszawa, mazowieckie, Polska F9112 Drzewo Rodziny Kielaków 
29 Szumowski / Szumowska  8 lip. 1934Warszawa, mazowieckie, Polska F4733 Drzewo Rodziny Kielaków 
30 Taraszewski / Taraszewska  27 kwie. 1913Warszawa, mazowieckie, Polska F28091 Drzewo Rodziny Kielaków 
31 Teodorowicz / Teodorowicz  1911Warszawa, mazowieckie, Polska F3924 Drzewo Rodziny Kielaków 
32 Woydt / Dobrska  22 gru. 1952Warszawa, mazowieckie, Polska F28726 Drzewo Rodziny Kielaków 
33 Zieliński / Zielińska  1958Warszawa, mazowieckie, Polska F9729 Drzewo Rodziny Kielaków 
34 Łyszkowski / Łyszkowska  23 kwie. 1939Warszawa, mazowieckie, Polska F31225 Drzewo Rodziny Kielaków 

Rozwód

Wyniki 1 do 19 z 19

   Rodzina    Rozwód    ID rodziny   Drzewo 
1 Brzozowski / Brzozowska  23 list. 1822Warszawa, mazowieckie, Polska F35837 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Dückert / Karczewska  4 sty. 1843Warszawa, mazowieckie, Polska F25236 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Dziewanowski / Dziewanowska  10 lip. 1817Warszawa, mazowieckie, Polska F14176 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Gajewski / Gajewska  1946Warszawa, mazowieckie, Polska F16048 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Köhler / Żwan  13 kwie. 1825Warszawa, mazowieckie, Polska F19570 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Konarzewski / Konarzewska  9 luty 1949Warszawa, mazowieckie, Polska F28190 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Krowicki / Krowicka  8 paź. 1869Warszawa, mazowieckie, Polska F18561 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Ledóchowski / Ledóchowska  31 paź. 1821Warszawa, mazowieckie, Polska F36740 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Maltze / Maltze  14 list. 1821Warszawa, mazowieckie, Polska F26034 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Miszewski / Miszewska  23 czer. 1854Warszawa, mazowieckie, Polska F19940 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Ośniałowski / Brenn  20 kwie. 1814Warszawa, mazowieckie, Polska F30363 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Paprocki / Lewald-Jezierska  9 paź. 1840Warszawa, mazowieckie, Polska F17961 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Piętka / Tomaszewska  4 czer. 1910Warszawa, mazowieckie, Polska F26915 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Rokossowski / Rokossowska  16 gru. 1842Warszawa, mazowieckie, Polska F11785 Drzewo Rodziny Kielaków 
15 Rościszewski / Rościszewska  2 mar. 1822Warszawa, mazowieckie, Polska F11789 Drzewo Rodziny Kielaków 
16 Sztandur / Sztandur  22 kwie. 1947Warszawa, mazowieckie, Polska F32098 Drzewo Rodziny Kielaków 
17 Sztandur / Sztandur  31 sty. 1951Warszawa, mazowieckie, Polska F32097 Drzewo Rodziny Kielaków 
18 Tyski / Tyska  24 maj 1848Warszawa, mazowieckie, Polska F32315 Drzewo Rodziny Kielaków 
19 Tłuchowski / Tłuchowska  1964Warszawa, mazowieckie, Polska F9227 Drzewo Rodziny Kielaków 

Umowa przedślubna

Wyniki 1 do 5 z 5

   Rodzina    Umowa przedślubna    ID rodziny   Drzewo 
1 Brzeski / Brzeska  Warszawa, mazowieckie, Polska F10627 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Chraszczewski / Chraszczewska  3 luty 1826Warszawa, mazowieckie, Polska  F38203 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Geismer / Geismer  20 paź. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska F17010 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Szwejcer / Szwejcer  3 czer. 1837Warszawa, mazowieckie, Polska F17259 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Wiśniewski / Wiśniewska  28 czer. 08 lip. 1868Warszawa, mazowieckie, Polska F642 Drzewo Rodziny Kielaków 

Ślub cywilny

Wyniki 1 do 1 z 1

   Rodzina    Ślub cywilny    ID rodziny   Drzewo 
1 Tyszka / Tyszka  28 kwie. 1947Warszawa, mazowieckie, Polska F30644 Drzewo Rodziny Kielaków 

Info

Wyniki 1 do 2 z 2

   Rodzina    Info    ID rodziny   Drzewo 
1 Geismer / Geismer  19 paź. 1860Warszawa, mazowieckie, Polska F17010 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Rzodkiewicz / Rzodkiewicz  18 czer. 1844Warszawa, mazowieckie, Polska F24432 Drzewo Rodziny Kielaków 

Informacje administratora

Nie prowadzimy indywidualnych badań genealogicznych.