Travel Gontowiec Blog  |  Wiki Kielakowie.com  |  GP Archive  |  Search the entire GP service  |  HELP  |  Register for a User Account

Kielakowie.com

Our Family's Journey Through Time

Warszawa, mazowieckie, Polska 


Tree: Drzewo Rodziny Kielaków

Notes:

Informacja zaczerpnięta z książki „Rys geografii Królestwa Polskiego” skreślił K.Krynicki (autor książki: O Wiśle”) wydanej w 1902 w Warszawie nakładem Gebethnera i Wolfa. Druk P.Laskauera i W.Babickiego w Warszawie. Dozwolona cenzurą 20 sierpnia 1901 (z zachowaniem oryginalnej pisowni)

Warszawa nad Wisłą, dawne miasto rezydencyonalne królów polskich, począwszy od króla Zygmunta, który tu przeniósł stolicę w roku 1596, leży pod 52°13´ szer.północ. i 38° 41´ długości wschodniej od Ferro. Z miasta, mającego niewielki obszar, gdyż niegdyś zajmowało głównie te przestrzenie, gdzie dotąd istnieje Stare i Nowe Miasto- Warszawa rosnąc doszła do tego, że pochłonęła w siebie kilka otaczających ją przedmieść i obecnie ma 29 wiorst obwodu (16½ wiorsty na brzegu Wisły lewym, 12½ wiorsty na prawym); ogólna zaś przestrzeń miasta zajmuje 31 i 1/2 kilometrów.
W dniu 14 stycznia 1901 r. ludność Warszawy wynosiła 711.988 osób, z tych stałych mieszkańców 301.289, niestałych- 410.699, podług wyznań: prawosławnych 35.757; katolików 400.395; raskolników 109; ormian 20.522; mahometan 486, żydów 254.712; karaimów 25 (Kur.Warsz. 1901 r. nr 85)
Interesującem jest wzrastanie ludności Warszawy, dlatego też przytaczamy tutaj, że stolica nasza liczyła:
w r. 1564 – 12.990 mieszkańców,
w r. 1659 (wojny) - 5.130 mieszkańców,
w r. 1780 – 48.000 mieszkańców,
w r. 1792 – 120.000 mieszkańców;
w r. 1820 – 100.338 mieszkańców,
w r. 1827 – 131.484 mieszkańców,
w r. 1840 – 139.591 mieszkańców,
w r. 1847 – 166.997 mieszkańców,
w r. 1856 – 156.072 mieszkańców,
w r. 1864 – 222.906 mieszkańców,
w r. 1868 – 251.584 mieszkańców,
w r. 1883 – 404.889 mieszkańców,
w r. 1886 – 431.864 mieszkańców,
w r. 1892 (po włączeniu przedmieść) – 490.417 mieszkańców,
w r. 1896 – 553.643 mieszkańców,
w r. 1900 – 640.554 mieszkańców.
Warszawa leży na wzniesionym brzegu Wisły lewym, nad zero Wisły 119 stóp (118,7), a nad poziom morza 371,3 stopy; od Ľródeł Wisły oddaloną jest o 392 wiorsty, zaś od ujścia o 407 wiorst.
Warszawa jest pięknem i ożywionem miastem. Ma dosyć pięknych budowli, z których ważniejsze: były zamek królewski nad Wisłą, ratusz, teatr, gmach rządu gubernialnego, sąd okręgowy, hotel Europejski, Bank państwa, dom Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, pałac Kronenberga, gmach uniwersytetu, gmach instytutu politechnicznego, hotel Bristol, Filharmonia, gmach Zachęty Sztuk Pięknych, 1-sze rosyjskie gimnazyum, dworzec kolei żelaznej warszawsko- wiedeńskiej i wiele innych. Od lat kilku Warszawa zabudowywa się, zwłaszcza w stronie południowej, pięknemi domami; stare, małe i nizkie coraz bardziej nikną, a na ich miejscu wyrastają wspaniałe kamienice.
Z pomiędzy placów Warszawy ważniejsze są: Zamkowy (na nim Kolumna króla Zygmunta III, wystawiona przez jego syna, Władysława IV), Teatralny, Bankowy, Ewangielicki, ś-go Aleksandra albo Trzech Krzyży, Krasiński.
Z ulic najpiękniejszemi dotąd są: Krakowskie-Przedmieście i Nowy-Świat, Aleja Jerozolimska, Aleja Ujazdowska i Belwederska (przy których pełno pięknych pałacyków i willi), Marszałkowska, najdłuższa ze wszystkich i z czasem zapewne najpierwsza w Warszawie (2 wiorsty 406 sążni).
Pod względem ogrodów Warszawa jest ubogą. Jest tu Ogród Saski w samym środku miasta, Krasiński, a przedewszystkiem Botaniczny i Łazienkowski. Oprócz tych jest jeszcze wiele prywatnych i rządowych, należących do rozmaitych zakładów. Wiele ulic jest obsadzonych drzewami, jak np.: Marszałkowska, Chłodna, Leszno, Długa i t.d., na wielu też placach pourządzane są kwietniki nieoparkanione, tak zwane skwery. Najpiękniejszem jest skwer na Krakowskim-Przedmieściu.
O ile inne miasta przewyższają Warszawę pod względem zadrzewienia, dość powiedzieć, że (przyjmując ogród Saski = 20 morgom za 1)
w Londynie park Opping Forest = 130 ogrodów Saskich,
w Londynie park Ships at Geo Bridge = 108 ogrodom Saskim
w Londynie park Richmond = 54 ogrodom Saskim,
w Londynie park Hyde Park = 17 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Vincennes = 57 ogrodom Saskim,
w Paryżu Bois de Boulogne = 51 ogrodom Saskim i t.d.
Ulice i place są przyozdobione kilku pomnikami. W Łazienkach, w prześlicznym ogrodzie, leżącym w południowej części miasta, naprzeciwko pałacu, zbudowanego przez króla Poniatowskiego, stoi pomnik króla Jana III Sobieskiego.
Na ulicach używanym jest bruk rozmaitego rodzaju: żelazny, drewniany, kamienny, kostkowy, zwyczajny i asfaltowy. Chodniki prawie wszędzie betonowe.
Z pomiędzy świątyń ważniejsze: sobór prawosławny na Saskim placu, cerkwie przy ul.Długiej, na Pradze i w alei Ujazdowskiej; katedra ś.Jana (piękna świątynia gotycka), kościół ś.Floryana (na Pradze), kościół pokarmelicki ś.Józefa z przepiękną rzeĽbą „Chrystus w grobie”; kościół szkolny powizytkowski z godną uwagi amboną i posagami Brodzińskiego, Czackiego; kościół ś.Krzyża z dwiema wyniosłemi wieżami i kilku pomnikami (prof.Gisztowta, muzyka Szopena, poety Słowackiego, sławnego powieściopisarza Kraszewskiego i innych)., oraz ze stojącą na balustradzie wchodowej postacią Chrystusa, krzyż niosącego; kościół Wszystkich Świętych (mieszczący 8 tys.ludzi), a w nim pomnik mistrza Moniuszki; kościół ś.Barbary na Koszykach z pomnikiem Naruszewicza; kościół pokapucyński na Miodowej z sercem króla Jana III; kościół Ewangielicki; synagoga postępowa na Tłomackiem i wiele innych.
Komunikacyę Warszawa ma ułatwiona przez kolej konną, przechodzącą przez wszystkie ważniejsze ulice; oprócz niej są jeszcze omnibusy i dorożki, których liczba 2000 przechodzi. Komunikacya telefonowa coraz większe zyskuje rozpowszechnienie.
Porządku i bezpieczeństwa pilnuje policya i straż ogniowa, podzielona na 5 oddziałów. Pod względem policyjnym Warszawa dzieli się na 12 cyrkułów, zawiadywanych przez komisarzy; nad nimi zwierzchnia władzę ma ober-policmajster, któremu pomagają dwaj policmajstrzy.
Z wielu istniejących w Warszawie władz ważniejsze są następujące: Biuro Naczelnika kraju generał-gubernatora, Rząd gubernialny, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Izba Skarbowa, Zarząd komunikacyj lądowych i wodnych, Zarząd Poczt, Sąd Okręgowy, Bank, Zarząd Okręgu Naukowego Warszawskiego, Konsystorz katolicki, Konsystorz prawosławny, Zarząd żandarmeryi i t.d.
W Warszawie jest główne ognisko życia umysłowego, dlatego najważniejsze zakłady naukowe tu się znajdują, a mianowicie: uniwersytet, politechnika, instytut weterynaryjny, instytut głuchoniemych i ociemniałych, instytut aleksandryjsko- maryjski, 8 gimnazyów męskich, 4 gimnazya żeńskie, szkoła realna, 2 szkoły miejskie (jedna z rzemiosłami), seminaryum duchowne, 2 szkoły handlowe, 88 szkół początkowych, szkoła rzemiosł imienia Konarskiego, 2 szkoły prywatne z rzemiosłami, 2 szkoły mechaniczno- techniczne, 34 szkół niedzielno- rzemieślniczych, 2 szkoły dentystyczne, szkoła ogrodnicza, 87 prywatnych szkół początkowych, 20 szkół żydowskich początkowych i 396 chederów żydowskich. Razem w roku 1899 Warszawa liczyła 682 zakładów naukowych, do których uczęszczało 42.515 młodzieży, w tej liczbie 31.421 płci męskiej i 11.094 uczennic.
W Warszawie schodzi się 8 linij kolei żelaznych, stąd też jest tu punkt środkowy handlu i przemysłu krajowego. Fabryk w r. 1892 było 368. Najfabryczniejszą częścią miasta jest okolica nad Wisłą, w kierunku południowo-wschodnim.
Świadectw handlowych w r.1873 wykupiono 15.195. Handlem przeważnie zajmują się żydzi, którzy głównie zamieszkują północno- zachodnia część miasta. Sklepy żydowskie znajdują się we wszystkich częściach miasta.
Co się tyczy rzemiosł warszawskich, to wzrastają one pomyślnie, pomnażając i ulepszając wartość wyrobów swoich. W r.1892 było w Warszawie 9.221 majstrów i właścicieli zakładów rzemieślniczych., 21.922 czeladników i subjektów, 19.185 terminatorów. Wartość ogólna produkcyi wynosiła 46.395.000 rubli, przyczem największe liczby produkcyj przypadają na szewców ( 7 215 000 rubli), rzeĽników (6 925 000 rubli) i piekarzy (6 650 000 rubli); najmniej wyprodukowali koszykarze (25 tys.rubli), gwoĽdziarze ( 17 tys.rubli) i szlifierze (14 tys.rubli).
Śmiertelność w Warszawie jest względnie znaczna; z zaprowadzeniem kanalizacyi, śmierć mniej zabiera ofiar, niż dawniej, a mianowicie 256 osób na 10 000 ludności, co daje 2 i ½ %. Znacznej śmiertelności sprzyjają szpitale, położone wśród miasta (jak np.ś-go Rocha, św-go Ducha) i niedobra woda.
Warszawa leży na lewym, wyniosłym brzegu Wisły; po drugiej stronie rzeki rozciąga się przedmieście Warszawy- Praga, połączona z Warszawa zapomocą dwu żelaznych mostów; jeden służy dla wszystkich, drugi dla kolei nadwiślańskiej. Mosty te nie mogą wystarczyć potrzebom ruchu miejskiego; obliczono bowiem (w r. 1896), że rocznie przez most dla wszystkich (aleksandryjski) przebywa 10 milionów (z górą) przechodniów, 3 ½ miliona różnych pojazdów (przeważnie z ciężarami) 5 milionów koni i około 300.000 innych zwierząt. Wobec takiego ruchu potrzeba mostu trzeciego jest sprawą piekącą. Praga ma kilkadziesiąt (70) tysięcy ludności. Od chwili wyprowadzenia z Pragi dwu linij dróg żelaznych: terespolskiej i petersburskiej- miasto wciąż się podnosi. Posiada komunikacyę tramwajową. Prażanie mają do przechadzki duży, naturalny park nad Wisłą. Kościół parafialny ś-go Floryana, chociaż leży w nizkiem miejscu, ze względu na wieże swoje jest widzialnym ze znacznej odległości. Kościół ten jest arcydziełem sztuki budowniczej.
Warszawa, wraz z Pragą otoczona wałem, w obwodzie wynosi 4 ½ mili. Poza tą linią wałową idzie kolej obwodowa, łącząca ze sobą dworce: wiedeński, nadwiślański, petersburski i terespolski. Przez schodzące się tu koleje Warszawa jest połączona z Berlinem, Wiedniem, Petersburgiem i Moskwą.
Poza granicami Warszawy i Pragi istniejące przedmieścia: Wola, Czyste, Powązki (na Powązkach ogromny cmentarz, gdzie mnóstwo pięknych pomników wielu zasłużonych i znakomitych polaków), Kamionek, Szmulowizna, Nowa-Praga (mająca kilkanaście tysięcy ludności fabrycznej), Targówek – niedawno zostały złączone z Warszawą.
O założeniu Warszawy nic pewnego powiedzieć nie można. Podobno niegdyś była to wież, należąca do jakiegoś Warsza, potomka słynnej czeskiej rodziny Wersowców, którzy za czasów Władysława Hermana w Polsce na Mazowszu osiedli. W r. 1252 Warszawa jeszcze płaci dziesięcinę do parafii w Górze Kalwaryi, w 1313 r. jest już miastem, a od roku 1379 stała się rezydencyą książąt mazowieckich, wreszcie stolicą Polski od chwili, gdy Zygmunt III tu zamieszkał w r. 1596.

Place : Latitude: 52.2330038, Longitude: 21.0097217


Birth

Matches 1 to 50 of 1410

1 2 3 4 5 ... 29» Next»

   First & lastname    Birth    Person ID   Tree 
1 Adamczyk, Rafaela de Turquier  24 Oct 1861Warszawa, mazowieckie, Polska I80193 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Adamska, Michalina  29 Sep 1854Warszawa, mazowieckie, Polska I51003 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Adamski, Stanisław  7 Nov 1859Warszawa, mazowieckie, Polska I51005 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Alwinger, Helena Marta Ciołkowska  Cal 1868Warszawa, mazowieckie, Polska I106929 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Andrzejak, Edmund Leonard  20 Aug 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I119092 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Andrzejak, Marian  1 Feb 1904Warszawa, mazowieckie, Polska I119090 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Andrzejak, Piotr  31 May 1898Warszawa, mazowieckie, Polska I119088 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Andrzejak, Wiktoria Rudowska  16 Mar 1900Warszawa, mazowieckie, Polska I119091 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Archutowska, Anna Adela Pariaszewska  27 Apr 1941Warszawa, mazowieckie, Polska I26136 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Archutowska, Mirosława Setniewska  1 Mar 1941Warszawa, mazowieckie, Polska I26140 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Bagniewska, Agnieszka  30 Oct 1854Warszawa, mazowieckie, Polska I103688 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Bagniewska, Anna Barbara Geder  Cal 1804Warszawa, mazowieckie, Polska I103635 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Bagniewska, Elżbieta Ewa Łucja  26 Oct 1843Warszawa, mazowieckie, Polska I103682 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Bagniewska, Franciszka Józefa Konstancja Bagniewska  9 Mar 1845Warszawa, mazowieckie, Polska I103683 Drzewo Rodziny Kielaków 
15 Bagniewski, Feliks Bogumił Władysław  27 Apr 1841Warszawa, mazowieckie, Polska I103681 Drzewo Rodziny Kielaków 
16 Bagniewski, Franciszek Jan  19 Apr 1832Warszawa, mazowieckie, Polska I103636 Drzewo Rodziny Kielaków 
17 Bagniewski, Jan Chrzciciel  20 May 1846Warszawa, mazowieckie, Polska I103684 Drzewo Rodziny Kielaków 
18 Bagniewski, Józef Marian  21 Nov 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I103686 Drzewo Rodziny Kielaków 
19 Bagniewski, Leon  16 Jun 1847Warszawa, mazowieckie, Polska I103685 Drzewo Rodziny Kielaków 
20 Balcer, Andrzej Krzysztof  31 Mar 1923Warszawa, mazowieckie, Polska I96332 Drzewo Rodziny Kielaków 
21 Balcer, Jadwiga Setniewska  1 Oct 1939Warszawa, mazowieckie, Polska I53138 Drzewo Rodziny Kielaków 
22 Basiński, Błażej Jan Mikołaj August  3 Feb 1831Warszawa, mazowieckie, Polska I96704 Drzewo Rodziny Kielaków 
23 Beck, Józef  4 Oct 1894Warszawa, mazowieckie, Polska I91581 Drzewo Rodziny Kielaków 
24 Bednarczyk, Stefan  19 Apr 1903Warszawa, mazowieckie, Polska I12692 Drzewo Rodziny Kielaków 
25 Bednarska, Marta Natalia  21 Jul 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I47833 Drzewo Rodziny Kielaków 
26 Bednarska, Wanda Salomea  17 Nov 1886Warszawa, mazowieckie, Polska I47835 Drzewo Rodziny Kielaków 
27 Bednarski, Wacław Marian  4 Nov 1883Warszawa, mazowieckie, Polska I47834 Drzewo Rodziny Kielaków 
28 Bereda, Jadwiga Świderska  16 Oct 1912Warszawa, mazowieckie, Polska I109962 Drzewo Rodziny Kielaków 
29 Berendt, Chrystiana Waleria Marianna  15 Aug 1831Warszawa, mazowieckie, Polska I120099 Drzewo Rodziny Kielaków 
30 Bergson, Marianna Strusińska  7 Dec 1884Warszawa, mazowieckie, Polska I119260 Drzewo Rodziny Kielaków 
31 Bergson, Tadeusz  15 Jan 1912Warszawa, mazowieckie, Polska I119269 Drzewo Rodziny Kielaków 
32 Bergson, Wacława  16 Sep 1919Warszawa, mazowieckie, Polska I119272 Drzewo Rodziny Kielaków 
33 Bergson, Wanda  20 May 1915Warszawa, mazowieckie, Polska I119270 Drzewo Rodziny Kielaków 
34 Bergson, Zdzisław Julian  22 May 1922Warszawa, mazowieckie, Polska I119271 Drzewo Rodziny Kielaków 
35 Białous, kpt. Ryszard Mieczysław  4 Apr 1914Warszawa, mazowieckie, Polska I114383 Drzewo Rodziny Kielaków 
36 Białous vel Białousz, Marcjanna Dobrska  19 Aug 1880Warszawa, mazowieckie, Polska I103195 Drzewo Rodziny Kielaków 
37 Białousz, Halina Czesława  10 Mar 1911Warszawa, mazowieckie, Polska I114382 Drzewo Rodziny Kielaków 
38 Biegańska, Irena Szperl  19 Dec 1911Warszawa, mazowieckie, Polska I86792 Drzewo Rodziny Kielaków 
39 Bielicka, Joanna Brudzińska  24 May 1906Warszawa, mazowieckie, Polska I74679 Drzewo Rodziny Kielaków 
40 Biernacka, Irena Maria Janina  25 Jan 1901Warszawa, mazowieckie, Polska I101164 Drzewo Rodziny Kielaków 
41 Biernacki, Karol  Cal 1867Warszawa, mazowieckie, Polska I47881 Drzewo Rodziny Kielaków 
42 Biesiekierska, Anna Maria Konstancja Kozłowska  1859Warszawa, mazowieckie, Polska I47671 Drzewo Rodziny Kielaków 
43 Billewicz, Anna Maria Chramiec  2 Jan 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I104710 Drzewo Rodziny Kielaków 
44 Biske, Aniela Buch  22 Oct 1836Warszawa, mazowieckie, Polska I112539 Drzewo Rodziny Kielaków 
45 Biske, Karol Ludwik  3 Nov 1861Warszawa, mazowieckie, Polska I112487 Drzewo Rodziny Kielaków 
46 Bittman, Anna Keil  Cal 1798Warszawa, mazowieckie, Polska I97236 Drzewo Rodziny Kielaków 
47 Biłowicka, Czesława Rozalia Zahrt  1 Feb 1886Warszawa, mazowieckie, Polska I119607 Drzewo Rodziny Kielaków 
48 Blenau, Elwira Ręczlerska  1897Warszawa, mazowieckie, Polska I50056 Drzewo Rodziny Kielaków 
49 Blenau, Zygmunt  1888Warszawa, mazowieckie, Polska I50057 Drzewo Rodziny Kielaków 
50 Bocian, Józef Franciszek  Cal 1861Warszawa, mazowieckie, Polska I47913 Drzewo Rodziny Kielaków 

1 2 3 4 5 ... 29» Next»Christening

Matches 1 to 3 of 3

   First & lastname    Christening    Person ID   Tree 
1 Najdeker, Irena Matusiak  Warszawa, mazowieckie, Polska I218387 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Najdeker, Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I218388 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Sznuk, Andrzej  3 Jan 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I27508 Drzewo Rodziny Kielaków 

Death

Matches 1 to 50 of 1858

1 2 3 4 5 ... 38» Next»

   First & lastname    Death    Person ID   Tree 
1 Adamczyk, Jan  31 Jan 1887Warszawa, mazowieckie, Polska I48308 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Adamczyk, Rafaela de Turquier  5 Jan 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I80193 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Adamski, Florentyn  27 Nov 1888Warszawa, mazowieckie, Polska I51002 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Ambroż, Jadwiga Sobek  12 Mar 2019Warszawa, mazowieckie, Polska I64496 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Andrzejak, Edmund Leonard  30 Mar 1921Warszawa, mazowieckie, Polska I119092 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Archutowska, Ludwika Pękosławska  19 Jul 1990Warszawa, mazowieckie, Polska I25986 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Archutowska, Marianna NN  23 Dec 2004Warszawa, mazowieckie, Polska I26971 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Archutowska, Mirosława Setniewska  30 Jul 2021Warszawa, mazowieckie, Polska I26140 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Archutowska, Scholastyka Kowalska  6 Apr 1950Warszawa, mazowieckie, Polska I25981 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Archutowska, Wanda NN  2000Warszawa, mazowieckie, Polska I26113 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Archutowski, Janusz  1 Apr 1995Warszawa, mazowieckie, Polska I25987 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Archutowski, Krzysztof  Abt 1982Warszawa, mazowieckie, Polska I25989 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Archutowski, Marian  1967Warszawa, mazowieckie, Polska I25983 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Archutowski, Stanisław  1987Warszawa, mazowieckie, Polska I25982 Drzewo Rodziny Kielaków 
15 Bacciarelli, Marcello Filip Antoni  5 Jan 1818Warszawa, mazowieckie, Polska I48464 Drzewo Rodziny Kielaków 
16 Bachman, Fryderyk Chrystian Leonard  13 Mar 1832Warszawa, mazowieckie, Polska I1722921 Drzewo Rodziny Kielaków 
17 Bagniewska, Anna Barbara Geder  12 Nov 1835Warszawa, mazowieckie, Polska I103635 Drzewo Rodziny Kielaków 
18 Bagniewska, Elżbieta Ewa Łucja  14 Nov 1858Warszawa, mazowieckie, Polska I103682 Drzewo Rodziny Kielaków 
19 Bagniewska, Franciszka Józefa Konstancja Bagniewska  16 Jun 1926Warszawa, mazowieckie, Polska I103683 Drzewo Rodziny Kielaków 
20 Bagniewska, Tekla Józefa Barbara Majewska  13 Apr 1876Warszawa, mazowieckie, Polska I103727 Drzewo Rodziny Kielaków 
21 Bagniewski, Adam Stefan  9 Oct 1873Warszawa, mazowieckie, Polska I103628 Drzewo Rodziny Kielaków 
22 Bagniewski, Dionizy  29 Nov 1877Warszawa, mazowieckie, Polska I103726 Drzewo Rodziny Kielaków 
23 Bagniewski, Feliks Bogumił Władysław  22 Aug 1841Warszawa, mazowieckie, Polska I103681 Drzewo Rodziny Kielaków 
24 Bagniewski, Franciszek Jan  27 May 1833Warszawa, mazowieckie, Polska I103636 Drzewo Rodziny Kielaków 
25 Bagniewski, Leon  16 Mar 1848Warszawa, mazowieckie, Polska I103685 Drzewo Rodziny Kielaków 
26 Balcer, Andrzej Krzysztof  16 Feb 1991Warszawa, mazowieckie, Polska I96332 Drzewo Rodziny Kielaków 
27 Balcer, Helena Paulina Przybyszewska  3 Dec 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I96339 Drzewo Rodziny Kielaków 
28 Balcer, Jadwiga Setniewska  26 Aug 1989Warszawa, mazowieckie, Polska I53138 Drzewo Rodziny Kielaków 
29 Balcer, Janina Antonina Kotwicka  10 Mar 1961Warszawa, mazowieckie, Polska I96334 Drzewo Rodziny Kielaków 
30 Bartold, Lucyna Kowalczyk vel Kowalska  19 Jan 2002Warszawa, mazowieckie, Polska I47799 Drzewo Rodziny Kielaków 
31 Bartold, Szczepan Rafał  4 Mar 2000Warszawa, mazowieckie, Polska I47788 Drzewo Rodziny Kielaków 
32 Beczkowicz, Ignacy Gracjan  27 Dec 1855Warszawa, mazowieckie, Polska I52632 Drzewo Rodziny Kielaków 
33 Bednarczyk, Helena Zakrzewska  1 Apr 1992Warszawa, mazowieckie, Polska I12693 Drzewo Rodziny Kielaków 
34 Bednarska, Marta Natalia  31 Jul 1885Warszawa, mazowieckie, Polska I47833 Drzewo Rodziny Kielaków 
35 Bergson, Wacława  15 Sep 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I119272 Drzewo Rodziny Kielaków 
36 Bergson, Wanda  23 Nov 1917Warszawa, mazowieckie, Polska I119270 Drzewo Rodziny Kielaków 
37 Bergson, Zdzisław Julian  28 Nov 2006Warszawa, mazowieckie, Polska I119271 Drzewo Rodziny Kielaków 
38 Betcher, Julianna  29 Nov 1840Warszawa, mazowieckie, Polska I52512 Drzewo Rodziny Kielaków 
39 Beuth, Wiktoria Emilia Gościcka  8 Aug 1926Warszawa, mazowieckie, Polska I59316 Drzewo Rodziny Kielaków 
40 Bełcikowska, Teresa Jadwiga Grasińska  26 Jul 1862Warszawa, mazowieckie, Polska I109868 Drzewo Rodziny Kielaków 
41 Bełcikowski, Walenty  22 Feb 1839Warszawa, mazowieckie, Polska I109867 Drzewo Rodziny Kielaków 
42 Białek, Zdzisław  May 2000Warszawa, mazowieckie, Polska I4183 Drzewo Rodziny Kielaków 
43 Białous vel Białousz, Józefa NN  14 Feb 1910Warszawa, mazowieckie, Polska I114386 Drzewo Rodziny Kielaków 
44 Białous vel Białousz, Marcjanna Dobrska  29 Apr 1972Warszawa, mazowieckie, Polska I103195 Drzewo Rodziny Kielaków 
45 Białous vel Białousz, Stanisław  30 Aug 1974Warszawa, mazowieckie, Polska I114381 Drzewo Rodziny Kielaków 
46 Białowęż, Katarzyna Sielska  5 Jul 1849Warszawa, mazowieckie, Polska I112686 Drzewo Rodziny Kielaków 
47 Bidzińska, Helena Michalska  22 Jul 1979Warszawa, mazowieckie, Polska I92757 Drzewo Rodziny Kielaków 
48 Biegańska, Irena Szperl  26 Dec 2002Warszawa, mazowieckie, Polska I86792 Drzewo Rodziny Kielaków 
49 Biegański, Piotr  12 Jan 1986Warszawa, mazowieckie, Polska I90767 Drzewo Rodziny Kielaków 
50 Bielicka, Franciszka Sztender  13 Apr 1941Warszawa, mazowieckie, Polska I54217 Drzewo Rodziny Kielaków 

1 2 3 4 5 ... 38» Next»Burial

Matches 1 to 6 of 6

   First & lastname    Burial    Person ID   Tree 
1 Matusiak, Józef  Warszawa, mazowieckie, Polska I218374 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Matusiak, Józefa Sasin  Warszawa, mazowieckie, Polska I218367 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Najdeker, Irena Matusiak  Warszawa, mazowieckie, Polska I218387 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Najdeker, Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I218388 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Popielicki, Piotr  7 Jan 1917Warszawa, mazowieckie, Polska I58863 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Zalewska, Konstancja Helena Kocięcka  Warszawa, mazowieckie, Polska I83917 Drzewo Rodziny Kielaków 

Akta grodzkie

Matches 1 to 3 of 3

   First & lastname    Akta grodzkie    Person ID   Tree 
1 Bromirski, Adam  7 Oct 1771Warszawa, mazowieckie, Polska I85048 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Jaroszewski, Paweł Kazimierz  25 Jan 1713Warszawa, mazowieckie, Polska I65947 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Rokitnicki, bp. Kazimierz  11 Oct 1773Warszawa, mazowieckie, Polska I58531 Drzewo Rodziny Kielaków 

Chrzest "z wody"

Matches 1 to 3 of 3

   First & lastname    Chrzest "z wody"    Person ID   Tree 
1 Chełmicki, Damazy Cyprian  10 Dec 1778Warszawa, mazowieckie, Polska I76521 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Mijakowski, Maksymilian  15 Nov 1835Warszawa, mazowieckie, Polska I95135 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Piłsudski, Antoni  17 Aug 1794Warszawa, mazowieckie, Polska I63396 Drzewo Rodziny Kielaków 

Decoration

Matches 1 to 3 of 3

   First & lastname    Decoration    Person ID   Tree 
1 Archutowski, Henryk  23 Mar 1983Warszawa, mazowieckie, Polska I25767 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Szawłowski, Mieczysław  29 Oct 1938Warszawa, mazowieckie, Polska I48346 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Wałęza, Ignacy  5 Feb 2018Warszawa, mazowieckie, Polska I78660 Drzewo Rodziny Kielaków 

Occupation

Matches 1 to 34 of 34

   First & lastname    Occupation    Person ID   Tree 
1 Cierpicki, Józef Jan  to 1899Warszawa, mazowieckie, Polska I59236 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Dąbrowski, Hipolit  1839Warszawa, mazowieckie, Polska I44876 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Dąbrowski, Ignacy  1838Warszawa, mazowieckie, Polska I47589 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Damięcka, Maria Janina Faszowicz  1895Warszawa, mazowieckie, Polska I45572 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Dembowska, Honorata Leszczyńska  1847Warszawa, mazowieckie, Polska I43870 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Dobrski, Ignacy Jan Nepomucen  1844Warszawa, mazowieckie, Polska I58175 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Dobrski, Julian  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I58187 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Domański, Stanisław  1925Warszawa, mazowieckie, Polska I31895 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Frydrych, Piotr  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I44847 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Gacka, Aniela Wiktoria Wojczakowska  1889Warszawa, mazowieckie, Polska I44916 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Grabowski, Jan  1820Warszawa, mazowieckie, Polska I46054 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Grabowski, Józef Benedykt  1846Warszawa, mazowieckie, Polska I45731 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Grabowski, Wawrzyniec  1819Warszawa, mazowieckie, Polska I46058 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Gralewski, Roman  1850Warszawa, mazowieckie, Polska I33461 Drzewo Rodziny Kielaków 
15 Kabatnik, Emanuel  1821Warszawa, mazowieckie, Polska I56179 Drzewo Rodziny Kielaków 
16 Kieffer, Jan Fryderyk  1844Warszawa, mazowieckie, Polska I103572 Drzewo Rodziny Kielaków 
17 Kierski, Teofil Faustyn  1926Warszawa, mazowieckie, Polska I102380 Drzewo Rodziny Kielaków 
18 Marciniak, Antoni  Warszawa, mazowieckie, Polska I74719 Drzewo Rodziny Kielaków 
19 Mordyan, Andrzej  Bef 1821Warszawa, mazowieckie, Polska I56217 Drzewo Rodziny Kielaków 
20 Pałęcki, Janusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I99258 Drzewo Rodziny Kielaków 
21 Perkowski, Wojciech  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I51713 Drzewo Rodziny Kielaków 
22 Podowski, Roman  to 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I49980 Drzewo Rodziny Kielaków 
23 Prokopowicz, Jakub  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I45742 Drzewo Rodziny Kielaków 
24 Ręczlerski, Ludwik Juliusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I50046 Drzewo Rodziny Kielaków 
25 Selenke, Karol Edward  1857Warszawa, mazowieckie, Polska I44829 Drzewo Rodziny Kielaków 
26 Sikorski, Kazimierz  Warszawa, mazowieckie, Polska I56175 Drzewo Rodziny Kielaków 
27 Stankiewicz, dr Remigiusz  Warszawa, mazowieckie, Polska I21241 Drzewo Rodziny Kielaków 
28 Szymborski, Leon  Warszawa, mazowieckie, Polska I103574 Drzewo Rodziny Kielaków 
29 Tomaszewicz-Dobrska, Anna Tomaszewicz  Warszawa, mazowieckie, Polska I58202 Drzewo Rodziny Kielaków 
30 Wądołowski, Feliks Leonard  Warszawa, mazowieckie, Polska I71416 Drzewo Rodziny Kielaków 
31 Wierzbicki, Antoni  Warszawa, mazowieckie, Polska I60437 Drzewo Rodziny Kielaków 
32 Wodnicka, Bolesława Kierska  1924Warszawa, mazowieckie, Polska  I104114 Drzewo Rodziny Kielaków 
33 Wołowski, Franciszek Ksawery  Warszawa, mazowieckie, Polska I68464 Drzewo Rodziny Kielaków 
34 Zalewski, Konstanty Stanisław  1878Warszawa, mazowieckie, Polska I37017 Drzewo Rodziny Kielaków 

Property

Matches 1 to 2 of 2

   First & lastname    Property    Person ID   Tree 
1 Ważyński, Wojciech  29 Mar 1635Warszawa, mazowieckie, Polska I7882 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Ważyński, Wojciech  31 Mar 1635Warszawa, mazowieckie, Polska I7882 Drzewo Rodziny Kielaków 

Event

Matches 1 to 4 of 4

   First & lastname    Event    Person ID   Tree 
1 Bartold, Wacław  28 Aug 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I25543 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Kowalewski, Karol  1857Warszawa, mazowieckie, Polska I111255 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Skarbek-Ważyński, Antoni  7 Aug 1792Warszawa, mazowieckie, Polska I7892 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Zaborowska, Maria Grabowska  14 Feb 2006Warszawa, mazowieckie, Polska I44968 Drzewo Rodziny Kielaków 

Office

Matches 1 to 45 of 45

   First & lastname    Office    Person ID   Tree 
1 Alberti, Otto  1890 to 1909Warszawa, mazowieckie, Polska I120748 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Bagniewski, Adam Stefan  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I103628 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Chraszczewski, Leon  1826Warszawa, mazowieckie, Polska  I109784 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Chraszczewski, Leon  1843Warszawa, mazowieckie, Polska  I109784 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Dąbrowski, Hieronim  1868Warszawa, mazowieckie, Polska I44826 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 baron de Klopmann, Otton Wilhelm  Warszawa, mazowieckie, Polska I50074 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Dylewski, Antoni Walerian  to 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I36676 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Dypner, Karol  1832Warszawa, mazowieckie, Polska I50902 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Dzięgielewski, Stanisław  1862Warszawa, mazowieckie, Polska I52724 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Gałecki, Filip  Warszawa, mazowieckie, Polska I99207 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Gałecki, Wincenty  1842Warszawa, mazowieckie, Polska I99198 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Gałecki, Wincenty  1846Warszawa, mazowieckie, Polska I99198 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Hauszyld, Antoni Ignacy  Warszawa, mazowieckie, Polska I1723677 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Jaskanis, Jan Kazimierz  1980-2001Warszawa, mazowieckie, Polska I83309 Drzewo Rodziny Kielaków 
15 Karp, Chryzostom  1673Warszawa, mazowieckie, Polska I49068 Drzewo Rodziny Kielaków 
16 Karski, Jan  1605Warszawa, mazowieckie, Polska I67471 Drzewo Rodziny Kielaków 
17 Kossakowski, Aleksander  1836Warszawa, mazowieckie, Polska I31275 Drzewo Rodziny Kielaków 
18 Kozarzewski, Ignacy  1827Warszawa, mazowieckie, Polska I58085 Drzewo Rodziny Kielaków 
19 z Kryska Kryski, Ninogniew  1464Warszawa, mazowieckie, Polska I43899 Drzewo Rodziny Kielaków 
20 Kurzawiński, Ignacy  1834 to 1851Warszawa, mazowieckie, Polska I45566 Drzewo Rodziny Kielaków 
21 Kurzawiński, Leopold August  1865Warszawa, mazowieckie, Polska I45737 Drzewo Rodziny Kielaków 
22 Korwin Maternicki, Franciszek  Aft 1855Warszawa, mazowieckie, Polska I94916 Drzewo Rodziny Kielaków 
23 Multan, Franciszek  1863Warszawa, mazowieckie, Polska I34536 Drzewo Rodziny Kielaków 
24 Perks, Wiliam Whitmar  1837Warszawa, mazowieckie, Polska I53471 Drzewo Rodziny Kielaków 
25 Podoski, Antoni Stanisław  1817Warszawa, mazowieckie, Polska I73070 Drzewo Rodziny Kielaków 
26 Ponikowski, Antoni Józef  19 Sep 1921 to 6 Jun 1922Warszawa, mazowieckie, Polska I27850 Drzewo Rodziny Kielaków 
27 Rolbiecki, Józef  1831Warszawa, mazowieckie, Polska I50559 Drzewo Rodziny Kielaków 
28 Rościszewski, ks. Ignacy  1758Warszawa, mazowieckie, Polska I35761 Drzewo Rodziny Kielaków 
29 Rościszewski, ks. Jan  1753 to 1756Warszawa, mazowieckie, Polska I35721 Drzewo Rodziny Kielaków 
30 Rościszewski, Maciej  1838Warszawa, mazowieckie, Polska I35347 Drzewo Rodziny Kielaków 
31 Sielski vel Szeliski, Michał  Warszawa, mazowieckie, Polska I21636 Drzewo Rodziny Kielaków 
32 Skarbek-Ważyński, Benedykt  1748Warszawa, mazowieckie, Polska I7890 Drzewo Rodziny Kielaków 
33 Skarbek-Ważyński, Józef  Nov 1764Warszawa, mazowieckie, Polska I8007 Drzewo Rodziny Kielaków 
34 Skierkowski, Aleksy Ignacy Bernard  1821Warszawa, mazowieckie, Polska I30677 Drzewo Rodziny Kielaków 
35 Skierkowski, Sylwester  1822Warszawa, mazowieckie, Polska I31273 Drzewo Rodziny Kielaków 
36 Starczewski, Stefan Augustyn  1989 - 1991Warszawa, mazowieckie, Polska I28470 Drzewo Rodziny Kielaków 
37 Szawłowski, Feliks Ignacy  1839Warszawa, mazowieckie, Polska I48354 Drzewo Rodziny Kielaków 
38 Szumlański, Józefat Aleksander Konstanty  Warszawa, mazowieckie, Polska I50091 Drzewo Rodziny Kielaków 
39 Ważyński, Bartosz  1623Warszawa, mazowieckie, Polska I6928 Drzewo Rodziny Kielaków 
40 Wodnicki, Józef  1924Warszawa, mazowieckie, Polska  I110610 Drzewo Rodziny Kielaków 
41 Woydt, Mikołaj  1 Jan 1880Warszawa, mazowieckie, Polska I1723030 Drzewo Rodziny Kielaków 
42 Woydt, Mikołaj  11 Jun 1897Warszawa, mazowieckie, Polska I1723030 Drzewo Rodziny Kielaków 
43 Woydt, Mikołaj  From Jun 1912Warszawa, mazowieckie, Polska I1723030 Drzewo Rodziny Kielaków 
44 Wołowski, Jan  Warszawa, mazowieckie, Polska I68462 Drzewo Rodziny Kielaków 
45 Zaborowski, Onufry  1834Warszawa, mazowieckie, Polska I60062 Drzewo Rodziny Kielaków 

Info

Matches 1 to 14 of 14

   First & lastname    Info    Person ID   Tree 
1 Baranowski, Włodzimierz Władysław  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I87775 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Dobrska, Maria Fryderyka Cecylia Smoleniec  1912Warszawa, mazowieckie, Polska I58266 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Dobrski, Wiktoryn  1862Warszawa, mazowieckie, Polska I58177 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Fukier, Florian  30 Mar 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I31674 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Fukier, Zuzanna Neyman  1 Jun 1856Warszawa, mazowieckie, Polska I31675 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Madalińska, Krystyna Drecka  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I86059 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Sztandur, Stefan  20 Dec 1932Warszawa, mazowieckie, Polska I102528 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Sztandur, Stefan  5 Aug 1933Warszawa, mazowieckie, Polska I102528 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Sztandur, Stefan  7 Aug 1933Warszawa, mazowieckie, Polska I102528 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Sztandur, Stefan  23 Aug 1933Warszawa, mazowieckie, Polska I102528 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Słomkowski, Henryk  20 Sep 1939Warszawa, mazowieckie, Polska I24788 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Witkowski, Leonard  Warszawa, mazowieckie, Polska I105598 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Worytko, Anna Micewicz  27 Feb 1837Warszawa, mazowieckie, Polska I85231 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Łempicka, Wiktoria Rzeszotarska  30 Jan 1846Warszawa, mazowieckie, Polska I31567 Drzewo Rodziny Kielaków 

Conspiracy

Matches 1 to 12 of 12

   First & lastname    Conspiracy    Person ID   Tree 
1 Balcer, Andrzej Krzysztof  2 Aug 1944 to 8 Sep 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I96332 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Cichaczewski, Onufry  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I26751 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Dobrosielski, Aleksander  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I25802 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Hilchen, Aniela Holnicka-Szulc  Aug 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I67706 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Kierski, Kazimierz  1939 - 1944Warszawa, mazowieckie, Polska  I113329 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Krzymowska, Zofia Mastalerczuk  1939 to 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I75034 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Krzymowska, Zofia Mastalerczuk  2 Aug 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I75034 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Seyfried, Andrzej  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I90752 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Tarkowska, Barbara Podowska  1943Warszawa, mazowieckie, Polska I49978 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Tłuchowski, Krzysztof  Bef 7 Aug 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I27039 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Tłuchowski, Krzysztof  7 Aug 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I27039 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Ważyński, Jarema Ireneusz  1939-1944Warszawa, mazowieckie, Polska I9150 Drzewo Rodziny Kielaków 

Military service

Matches 1 to 8 of 8

   First & lastname    Military service    Person ID   Tree 
1 Aftański, Stanisław  1939Warszawa, mazowieckie, Polska I108922 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Bartold, Wacław  18 Mar 1920Warszawa, mazowieckie, Polska I25543 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Deybel de Hammerau, Krystian Godfryd  Warszawa, mazowieckie, Polska I50076 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Kicki, Apolinary  Warszawa, mazowieckie, Polska I46975 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Kielak, George Wojciech  Aug 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I2423 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Rzewuski, Ludwik  1824Warszawa, mazowieckie, Polska I35340 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Sławski, Witold  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I92556 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Trojanowski, Władysław  1944Warszawa, mazowieckie, Polska I99519 Drzewo Rodziny Kielaków 

Rrepressions

Matches 1 to 1 of 1

   First & lastname    Rrepressions    Person ID   Tree 
1 Kluska, Antoni  1 Oct 1939Warszawa, mazowieckie, Polska I27108 Drzewo Rodziny Kielaków 

Studies

Matches 1 to 1 of 1

   First & lastname    Studies    Person ID   Tree 
1 Dąbrowski, Napoleon Ignacy  Bef 1831Warszawa, mazowieckie, Polska I44827 Drzewo Rodziny Kielaków 

Título

Matches 1 to 1 of 1

   First & lastname    Título    Person ID   Tree 
1 Kuliński, Stanisław  28 May 1998Warszawa, mazowieckie, Polska I99072 Drzewo Rodziny Kielaków 

Mentioned in documents

Matches 1 to 1 of 1

   First & lastname    Mentioned in documents    Person ID   Tree 
1 Rościszewska, Urszula vel Teresa  1774Warszawa, mazowieckie, Polska I35765 Drzewo Rodziny Kielaków 

Judgment

Matches 1 to 4 of 4

   First & lastname    Judgment    Person ID   Tree 
1 Preker, Mieczysław  27 Mar 1951Warszawa, mazowieckie, Polska I99184 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Szałański, Władysław  27 Nov 1952Warszawa, mazowieckie, Polska I55552 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Zaborowska, Maria Grabowska  27 Jan 1948Warszawa, mazowieckie, Polska I44968 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Zwierzchlewski, Eugeniusz  2 May 1947Warszawa, mazowieckie, Polska I26127 Drzewo Rodziny Kielaków 

Arrest

Matches 1 to 6 of 6

   First & lastname    Arrest    Person ID   Tree 
1 Archutowski, Błog. Roman  Sep 1942Warszawa, mazowieckie, Polska I27367 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Archutowski, Błog. Roman  10 Nov 1942Warszawa, mazowieckie, Polska I27367 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Podowski, Roman  3 Jul 1940Warszawa, mazowieckie, Polska I49980 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Przyrowski, Abram  Bef 5 Aug 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I25826 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Remlinger, Jan  5 Oct 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I81812 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Ważyński, Aleksander  30 Sep 1944Warszawa, mazowieckie, Polska I16744 Drzewo Rodziny Kielaków 

Residence

Matches 1 to 4 of 4

   First & lastname    Residence    Person ID   Tree 
1 Multan, Feliksa Irena Starczewska  Warszawa, mazowieckie, Polska I27207 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Multan, Roch  Warszawa, mazowieckie, Polska I27208 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Łuczyńska, Józefa Dębińska  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I95137 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Łuczyński, Stanisław  1835Warszawa, mazowieckie, Polska I95136 Drzewo Rodziny Kielaków 

Marriage

Matches 1 to 36 of 36

   Family    Marriage    Family ID   Tree 
1 Balcer / Balcer  27 Jul 1922Warszawa, mazowieckie, Polska F32923 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Balcer / Balcer  6 May 1989Warszawa, mazowieckie, Polska F32922 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Borusiewicz / Borusiewicz  1995Warszawa, mazowieckie, Polska F10767 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Czapczyński / Czapczyńska  30 Oct 1910Warszawa, mazowieckie, Polska F13880 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Dębski / Dębska  15 Jan 1755Warszawa, mazowieckie, Polska F23623 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Dudziński / Dudzińska  6 Oct 1878Warszawa, mazowieckie, Polska F10268 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Dziedzicki / Dziedzicka  7 Nov 1905Warszawa, mazowieckie, Polska F14842 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Dzierżykraj-Morawski / Dzierżykraj-Morawska  2 Dec 1950Warszawa, mazowieckie, Polska F24332 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Giżyński / Giżyńska  1938Warszawa, mazowieckie, Polska F30824 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Grodzki / Grodzka  Abt Apr 1939Warszawa, mazowieckie, Polska F35666 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Jarkiewicz / Jarkiewicz  28 Nov 1882Warszawa, mazowieckie, Polska F14822 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Królewiecki / Królewiecka  26 Dec 1938Warszawa, mazowieckie, Polska F9734 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Lasocki / Lasocka  23 Mar 1763Warszawa, mazowieckie, Polska F23780 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Madaliński / Madalińska  4 Oct 1953Warszawa, mazowieckie, Polska F29893 Drzewo Rodziny Kielaków 
15 Miąsek / Miąsek  25 Jan 1925Warszawa, mazowieckie, Polska F21857 Drzewo Rodziny Kielaków 
16 Miąsek vel Mionsek / Miąsek vel Mionsek  1927Warszawa, mazowieckie, Polska F21919 Drzewo Rodziny Kielaków 
17 Najdeker / Najdeker  26 Dec 1947Warszawa, mazowieckie, Polska F42759 Drzewo Rodziny Kielaków 
18 Pariaszewski / Pariaszewska  31 May 1903Warszawa, mazowieckie, Polska F8875 Drzewo Rodziny Kielaków 
19 Pariaszewski / Pariaszewska  24 Nov 1940Warszawa, mazowieckie, Polska F8672 Drzewo Rodziny Kielaków 
20 Pałęcki / Grąbczewska  1938Warszawa, mazowieckie, Polska F34048 Drzewo Rodziny Kielaków 
21 Pieniążek / Pieniążek  26 Aug 1965Warszawa, mazowieckie, Polska F13875 Drzewo Rodziny Kielaków 
22 Przedpełski / Przedpełska  19 Aug 1978Warszawa, mazowieckie, Polska F25195 Drzewo Rodziny Kielaków 
23 Przybojewski / Przybojewska  1951Warszawa, mazowieckie, Polska F41808 Drzewo Rodziny Kielaków 
24 Salwa / Bartczak  19 Nov 1893Warszawa, mazowieckie, Polska F31662 Drzewo Rodziny Kielaków 
25 Sawicki / Sawicka  1933Warszawa, mazowieckie, Polska F29684 Drzewo Rodziny Kielaków 
26 Sieklucki / Sieklucka  1946Warszawa, mazowieckie, Polska F33896 Drzewo Rodziny Kielaków 
27 Sołtyk / Sołtyk  3 Mar 1772Warszawa, mazowieckie, Polska F34077 Drzewo Rodziny Kielaków 
28 Szatkowski / Szatkowska  16 Aug 1944Warszawa, mazowieckie, Polska F13874 Drzewo Rodziny Kielaków 
29 Sznuk / Sznuk  3 Oct 1883Warszawa, mazowieckie, Polska F9112 Drzewo Rodziny Kielaków 
30 Szumowski / Szumowska  8 Jul 1934Warszawa, mazowieckie, Polska F4733 Drzewo Rodziny Kielaków 
31 Taraszewski / Taraszewska  27 Apr 1913Warszawa, mazowieckie, Polska F28091 Drzewo Rodziny Kielaków 
32 Teodorowicz / Teodorowicz  1911Warszawa, mazowieckie, Polska F3924 Drzewo Rodziny Kielaków 
33 Wojtkowski / Wojtkowska  2 Sep 1964Warszawa, mazowieckie, Polska F38069 Drzewo Rodziny Kielaków 
34 Woydt / Dobrska  22 Dec 1952Warszawa, mazowieckie, Polska F28726 Drzewo Rodziny Kielaków 
35 Zieliński / Zielińska  1958Warszawa, mazowieckie, Polska F9729 Drzewo Rodziny Kielaków 
36 Łyszkowski / Łyszkowska  23 Apr 1939Warszawa, mazowieckie, Polska F31225 Drzewo Rodziny Kielaków 

Divorce

Matches 1 to 23 of 23

   Family    Divorce    Family ID   Tree 
1 Brzozowski / Brzozowska  23 Nov 1822Warszawa, mazowieckie, Polska F35837 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Dückert / Karczewska  4 Jan 1843Warszawa, mazowieckie, Polska F25236 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Dziewanowski / Dziewanowska  10 Jul 1817Warszawa, mazowieckie, Polska F14176 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Gajewski / Gajewska  1946Warszawa, mazowieckie, Polska F16048 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Gliszczyński / Dobrska  26 Mar 1841Warszawa, mazowieckie, Polska F41934 Drzewo Rodziny Kielaków 
6 Köhler / Żwan  13 Apr 1825Warszawa, mazowieckie, Polska F19570 Drzewo Rodziny Kielaków 
7 Konarzewski / Konarzewska  9 Feb 1949Warszawa, mazowieckie, Polska F28190 Drzewo Rodziny Kielaków 
8 Korwin-Wyszkowski / Wyszkowska  1 May 1820Warszawa, mazowieckie, Polska F40372 Drzewo Rodziny Kielaków 
9 Krowicki / Krowicka  8 Oct 1869Warszawa, mazowieckie, Polska F18561 Drzewo Rodziny Kielaków 
10 Kryński / Kryńska  23 Jun 1923Warszawa, mazowieckie, Polska F14881 Drzewo Rodziny Kielaków 
11 Ledóchowski / Ledóchowska  31 Oct 1821Warszawa, mazowieckie, Polska F36740 Drzewo Rodziny Kielaków 
12 Makowiecki / Bogusławska  14 Oct 1836Warszawa, mazowieckie, Polska F41593 Drzewo Rodziny Kielaków 
13 Maltze / Maltze  14 Nov 1821Warszawa, mazowieckie, Polska F26034 Drzewo Rodziny Kielaków 
14 Miszewski / Miszewska  23 Jun 1854Warszawa, mazowieckie, Polska F19940 Drzewo Rodziny Kielaków 
15 Ośniałowski / Brenn  20 Apr 1814Warszawa, mazowieckie, Polska F30363 Drzewo Rodziny Kielaków 
16 Paprocki / Lewald-Jezierska  9 Oct 1840Warszawa, mazowieckie, Polska F17961 Drzewo Rodziny Kielaków 
17 Piętka / Tomaszewska  4 Jun 1910Warszawa, mazowieckie, Polska F26915 Drzewo Rodziny Kielaków 
18 Rokossowski / Rokossowska  16 Dec 1842Warszawa, mazowieckie, Polska F11785 Drzewo Rodziny Kielaków 
19 Rościszewski / Rościszewska  2 Mar 1822Warszawa, mazowieckie, Polska F11789 Drzewo Rodziny Kielaków 
20 Sztandur / Sztandur  22 Apr 1947Warszawa, mazowieckie, Polska F32098 Drzewo Rodziny Kielaków 
21 Sztandur / Sztandur  31 Jan 1951Warszawa, mazowieckie, Polska F32097 Drzewo Rodziny Kielaków 
22 Tyski / Tyska  24 May 1848Warszawa, mazowieckie, Polska F32315 Drzewo Rodziny Kielaków 
23 Tłuchowski / Tłuchowska  1964Warszawa, mazowieckie, Polska F9227 Drzewo Rodziny Kielaków 

Marital agreement

Matches 1 to 5 of 5

   Family    Marital agreement    Family ID   Tree 
1 Brzeski / Brzeska  Warszawa, mazowieckie, Polska F10627 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Chraszczewski / Chraszczewska  3 Feb 1826Warszawa, mazowieckie, Polska  F38203 Drzewo Rodziny Kielaków 
3 Geismer / Geismer  20 Oct 1860Warszawa, mazowieckie, Polska F17010 Drzewo Rodziny Kielaków 
4 Szwejcer / Szwejcer  3 Jun 1837Warszawa, mazowieckie, Polska F17259 Drzewo Rodziny Kielaków 
5 Wiśniewski / Wiśniewska  28 Jun 08 Jul 1868Warszawa, mazowieckie, Polska F642 Drzewo Rodziny Kielaków 

Civil marriage

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Civil marriage    Family ID   Tree 
1 Tyszka / Tyszka  28 Apr 1947Warszawa, mazowieckie, Polska F30644 Drzewo Rodziny Kielaków 

Info

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Info    Family ID   Tree 
1 Geismer / Geismer  19 Oct 1860Warszawa, mazowieckie, Polska F17010 Drzewo Rodziny Kielaków 
2 Rzodkiewicz / Rzodkiewicz  18 Jun 1844Warszawa, mazowieckie, Polska F24432 Drzewo Rodziny Kielaków 

Webmaster Message

We do not perform individual genealogical research.